Dồn dập cổ phiếu thưởng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bên cạnh việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp có chủ trương phát hành CP thưởng hoặc trả cổ tức bằng CP để tăng vốn điều lệ.
Dồn dập cổ phiếu thưởng

Doanh nghiệp mạnh tay


Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) vừa công bố thông tin về việc phát hành CP tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn. Theo đó, DIG sẽ phát hành 35,7 triệu CP với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 1.000 CP tại ngày chốt danh sách sẽ được chia thêm 250 CP). Ngày chốt danh sách cổ đông là 22-8. Như vậy, nếu tính theo mệnh giá, số lượng CP dự kiến phát hành của DIG có giá trị 357 tỷ đồng. Cũng với mục đích tăng vốn, CTCP Cơ khí điện Lữ Gia (LGC) vừa có thông báo phát hành CP để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, LGC sẽ phát hành thêm 7,3 triệu CP cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%.


Ngày chốt danh sách cổ đông là 20-8. Mới nhất là trường hợp của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD). Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, ngày 20-8 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận CP phát hành thêm của TVD với tỷ lệ 29:10 (cổ đông sở hữu 29 CP tại ngày chốt danh sách sẽ được chia thêm 10 CP).Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp phát hành CP thưởng khủng nhất là CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC). Theo UBCKNN, cơ quan quản lý này vừa nhận được tài liệu báo cáo về việc phát hành CP trả cổ tức của VIC. Theo kế hoạch, VIC sẽ phát hành thêm khoảng 452,7 triệu CP, tương đương giá trị 4.527 tỷ đồng tính theo mệnh giá để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ của VIC với tỷ lệ lên đến 48,7%. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III-2014.

Bên cạnh những trường hợp phát hành này, TTCK thời gian gần đây còn đón nhận một lượng lớn CP được doanh nghiệp phát hành trước đó nay chính thức được giao dịch. Điển hình là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), đưa vào giao dịch hơn 347 triệu CP mới từ đợt phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.


CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIC) đưa vào giao dịch gần 7 triệu CP. Đây là số CP được phát hành để trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 6. Tương tự, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) cũng sẽ đưa vào giao dịch 6,2 triệu CP trong những ngày sắp tới. Đây là số CP được FLC phát hành thêm nhằm thực hiện chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông trong tháng 7 (tỷ lệ 4%).


Rủi ro pha loãng


So với hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt, hình thức phát hành CP thưởng không được NĐT nhiệt tình đón nhận. Điều này được thể hiện qua hiệu ứng của thị trường ngay khi thông tin này được công bố. Thực tế, những thông tin này đã không thể tạo sóng lớn cho các doanh nghiệp so với thông tin doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt. Thậm chí, có mã còn suy giảm sau thông tin doanh nghiệp in thêm giấy.


Nguyên nhân chính dẫn dến tình trạng này do NĐT lo ngại hiện tượng pha loãng CP. Ngoài ra, tỷ lệ chia tách quá lớn được cho là không phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận trong tương lai. Chẳng hạn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế của một doanh nghiệp là 50%, giá CP là 80.000 đồng, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1. Sau khi tăng vốn, nếu doanh nghiệp không bứt phá tương đương thì lợi nhuận trong tương lai chỉ ở mức 25%/vốn điều lệ.


Do đó, nếu giá CP sau khi chia tách vẫn chỉ được giao dịch trong khoảng từ 40.000-50.000 đồng/CP, NĐT chắc chắn bị thiệt. Trên thực tế, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp lại suy giảm sau khi tăng vốn khiến cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ mới rất thấp, đi kèm với đó là mức chia cổ tức trên vốn điều lệ mới cũng giảm theo. Thậm chí, có trường hợp doanh nghiệp thua lỗ nặng, làm giảm vốn điều lệ đã sử dụng hết các khoản thặng dư vốn và lợi nhuận để lại để tăng vốn điều lệ.Có thể nói, doanh nghiệp chạy đua phát hành CP thưởng đã được các chuyên gia khuyến cáo từ lâu. Theo Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), khi HĐQT quyết định tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng CP hay chia CP thưởng, doanh nghiệp đó phải thực sự còn nhiều tiềm năng phát triển ở những ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

Hình thức phát hành CP chỉ đúng khi doanh nghiệp đảm bảo rằng việc trả cổ tức năm sau sẽ tăng lên tương ứng, NĐT nắm giữ CP lâu dài sẽ được gia tăng nguồn lợi nhuận cổ tức. Hơn hết, doanh nghiệp phải có dự phòng nguồn lợi nhuận và thặng dư vốn để lại ở mức hợp lý để đề phòng những rủi ro kinh doanh trong tương lai. Không nên lấy tất cả nguồn lợi nhuận giữ lại hay lấy tất cả nguồn thặng dư vốn để tăng vốn điều lệ.


Theo KIM GIANGSài gòn Đầu tư tài chính

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dồn dập cổ phiếu thưởng

Bên cạnh việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp có chủ trương phát hành CP thưởng hoặc trả cổ tức bằng CP để tăng vốn điều lệ.


Don dap co phieu thuong


Ben canh viec chi tra co tuc bang tien mat, nhieu doanh nghiep co chu truong phat hanh CP thuong hoac tra co tuc bang CP de tang von dieu le.


Doanh nghiep manh tay


Tong CTCP Dau tu phat trien xay dung (DIG) vua cong bo thong tin ve viec phat hanh CP tang von co phan tu nguon thang du von. Theo do, DIG se phat hanh 35,7 trieu CP voi ty le 25% (co dong so huu 1.000 CP tai ngay chot danh sach se duoc chia them 250 CP). Ngay chot danh sach co dong la 22-8. Nhu vay, neu tinh theo menh gia, so luong CP du kien phat hanh cua DIG co gia tri 357 ty dong. Cung voi muc dich tang von, CTCP Co khi dien Lu Gia (LGC) vua co thong bao phat hanh CP de tang von tu nguon von chu so huu. Theo ke hoach, LGC se phat hanh them 7,3 trieu CP cho co dong hien huu voi ty le 50%.


Ngay chot danh sach co dong la 20-8. Moi nhat la truong hop cua CTCP Than Vang Danh - Vinacomin (TVD). Theo thong bao cua Trung tam Luu ky Chung khoan, ngay 20-8 la ngay dang ky cuoi cung de nhan CP phat hanh them cua TVD voi ty le 29:10 (co dong so huu 29 CP tai ngay chot danh sach se duoc chia them 10 CP).Tinh den thoi diem hien tai, doanh nghiep phat hanh CP thuong khung nhat la CTCP Tap doan Vingroup (VIC). Theo UBCKNN, co quan quan ly nay vua nhan duoc tai lieu bao cao ve viec phat hanh CP tra co tuc cua VIC. Theo ke hoach, VIC se phat hanh them khoang 452,7 trieu CP, tuong duong gia tri 4.527 ty dong tinh theo menh gia de chi tra co tuc cho co dong dot nay. Phuong an phat hanh duoc thuc hien theo Nghi quyet DHCD cua VIC voi ty le len den 48,7%. Thoi gian thuc hien du kien vao quy III-2014.

Ben canh nhung truong hop phat hanh nay, TTCK thoi gian gan day con don nhan mot luong lon CP duoc doanh nghiep phat hanh truoc do nay chinh thuc duoc giao dich. Dien hinh la Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam (VCB), dua vao giao dich hon 347 trieu CP moi tu dot phat hanh CP de tang von co phan tu nguon von chu so huu.


CTCP Bao hiem Ngan hang Dau tu phat trien Viet Nam (BIC) dua vao giao dich gan 7 trieu CP. Day la so CP duoc phat hanh de tra co tuc cho co dong trong thang 6. Tuong tu, CTCP Tap doan FLC (FLC) cung se dua vao giao dich 6,2 trieu CP trong nhung ngay sap toi. Day la so CP duoc FLC phat hanh them nham thuc hien chi tra co tuc 2013 cho co dong trong thang 7 (ty le 4%).


Rui ro pha loang


So voi hinh thuc chi tra co tuc bang tien mat, hinh thuc phat hanh CP thuong khong duoc NDT nhiet tinh don nhan. Dieu nay duoc the hien qua hieu ung cua thi truong ngay khi thong tin nay duoc cong bo. Thuc te, nhung thong tin nay da khong the tao song lon cho cac doanh nghiep so voi thong tin doanh nghiep tra co tuc bang tien mat. Tham chi, co ma con suy giam sau thong tin doanh nghiep in them giay.


Nguyen nhan chinh dan den tinh trang nay do NDT lo ngai hien tuong pha loang CP. Ngoai ra, ty le chia tach qua lon duoc cho la khong phu hop voi ty le tang truong cua loi nhuan trong tuong lai. Chang han, ty suat loi nhuan sau thue cua mot doanh nghiep la 50%, gia CP la 80.000 dong, doanh nghiep tang von dieu le theo ty le 1:1. Sau khi tang von, neu doanh nghiep khong but pha tuong duong thi loi nhuan trong tuong lai chi o muc 25%/von dieu le.


Do do, neu gia CP sau khi chia tach van chi duoc giao dich trong khoang tu 40.000-50.000 dong/CP, NDT chac chan bi thiet. Tren thuc te, loi nhuan cua nhieu doanh nghiep lai suy giam sau khi tang von khien cho ty suat loi nhuan tren von dieu le moi rat thap, di kem voi do la muc chia co tuc tren von dieu le moi cung giam theo. Tham chi, co truong hop doanh nghiep thua lo nang, lam giam von dieu le da su dung het cac khoan thang du von va loi nhuan de lai de tang von dieu le.Co the noi, doanh nghiep chay dua phat hanh CP thuong da duoc cac chuyen gia khuyen cao tu lau. Theo Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI), khi HDQT quyet dinh tang von dieu le bang hinh thuc tra co tuc bang CP hay chia CP thuong, doanh nghiep do phai thuc su con nhieu tiem nang phat trien o nhung nganh nghe kinh doanh cot loi.

Hinh thuc phat hanh CP chi dung khi doanh nghiep dam bao rang viec tra co tuc nam sau se tang len tuong ung, NDT nam giu CP lau dai se duoc gia tang nguon loi nhuan co tuc. Hon het, doanh nghiep phai co du phong nguon loi nhuan va thang du von de lai o muc hop ly de de phong nhung rui ro kinh doanh trong tuong lai. Khong nen lay tat ca nguon loi nhuan giu lai hay lay tat ca nguon thang du von de tang von dieu le.


Theo KIM GIANGSai gon Dau tu tai chinh

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000