UBCKNN hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thông tư 217 đã hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.
UBCKNN hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

Bên cạnh việc đưa ra nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thị trường chứng khoán (TTCK), trong thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiếp tục tập trung hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, trong đó có Nghị định 108/2013/NĐ-CP (Nghị định 108) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK và Thông tư số 217/2013/TT-BTC (Thông tư 217) hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.


Nghị định số 108 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013, đã nâng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời bổ sung thêm nhiều hành vi vi phạm trong các hoạt động của TTCK, đảm bảo tính thực thi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 58/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác. Để hướng dẫn thi hành Nghị định này, ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 217/2013/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014 (thay thế Thông tư số 37/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK).


Những điểm mới của Thông tư 217/2013/TT-BTC


Thông tư 217 có một số điểm mới như sau:


- Hướng dẫn về thời hiệu xử phạt phù hợp với quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính; đồng thời hướng dẫn việc xác định thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm:


+ Đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán, ngày chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày kết thúc việc đăng ký mua chứng khoán; trường hợp đã thu tiền mua chứng khoán thì ngày chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán.


+ Đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng (CtyĐC), thời hiệu xử phạt được tính kể từ ngày lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm về hồ sơ đăng ký CtyĐC.


+ Đối với hành vi báo cáo, công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không báo cáo, CBTT theo quy định hoặc theo yêu cầu, thời điểm xác định hành vi vi phạm được thực hiện là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện báo cáo hoặc CBTT theo quy định hoặc theo yêu cầu.


- Hướng dẫn chi tiết về loại thông tin tại hồ sơ chào bán, phát hành, niêm yết, cấp phép nếu vi phạm sẽ bị xử phạt trong trường hợp lập, xác nhận hồ sơ có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng, cụ thể:


+ Đối với hành vi vi phạm về hồ sơ chào bán, phát hành, Thông tư quy định xử phạt trong trường hợp vi phạm đối với các thông tin về: hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính của tổ chức phát hành; về điều kiện chào bán, về phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; các thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đến việc sử dụng vốn cho mục đích đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án bất động sản...


+ Đối với hành vi vi phạm về hồ sơ niêm yết, Thông tư quy định xử phạt trong trường hợp vi phạm đối với các thông tin về: điều kiện niêm yết, điều kiện đăng ký giao dịch; thông tin về hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; thông tin về cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch đối với nhà đầu tư; thông tin về báo cáo kết quả đầu tư của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có xác nhận của ngân hàng giám sát...


+ Đối với vi phạm về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức kinh doanh chứng khoán, Thông tư quy định xử phạt trong trường hợp vi phạm đối với các thông tin về: điều kiện cấp giấy phép, về hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép...


- Phân định thẩm quyền xử phạt giữa chức danh Chánh Thanh tra UBCKNN và Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành của UBCKNN. Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành của UBCKNN có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính được phát hiện qua hoạt động thanh tra chuyên ngành.


- Phân định thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế của Chánh Thanh tra UBCKNN và Chủ tịch UBCKNN; về các biện pháp cưỡng chế và các hình thức đôn đốc các đối tượng nộp số lợi nhuận bất hợp pháp và tiền phạt vi phạm hành chính phù hợp với lĩnh vực chứng khoán.


- Quy định rõ trình tự, thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự và việc chuyển giao cho UBCKNN để xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được phát hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thanh tra, kiểm tra.


- Hướng dẫn về thủ tục thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành và hoàn trả tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) và tiền lãi cho nhà đầu tư để khắc phục vướng mắc phát sinh do Thông tư 37 chưa hướng dẫn cụ thể về thủ tục thực hiện biện pháp này.UBCKNN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

UBCKNN hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

Thông tư 217 đã hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.


UBCKNN huong dan thuc hien xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va TTCK


Thong tu 217 da huong dan thuc hien xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va TTCK.


Ben canh viec dua ra nhieu giai phap, chinh sach ho tro thi truong chung khoan (TTCK), trong thoi gian qua, Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) da tiep tuc tap trung hoan thien, trinh cap co tham quyen ban hanh day du, dong bo cac van ban phap luat ve xu ly vi pham trong linh vuc chung khoan va TTCK, trong do co Nghi dinh 108/2013/ND-CP (Nghi dinh 108) quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va TTCK va Thong tu so 217/2013/TT-BTC (Thong tu 217) huong dan thuc hien xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va TTCK.


Nghi dinh so 108 co hieu luc thi hanh tu ngay 15/11/2013, da nang muc phat tien toi da trong linh vuc chung khoan, dong thoi bo sung them nhieu hanh vi vi pham trong cac hoat dong cua TTCK, dam bao tinh thuc thi cua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Chung khoan, Nghi dinh 58/2012/ND-CP va cac van ban phap luat khac. De huong dan thi hanh Nghi dinh nay, ngay 31/12/2013, Bo truong Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu so 217/2013/TT-BTC, co hieu luc thi hanh ke tu ngay 01/03/2014 (thay the Thong tu so 37/2011/TT-BTC ngay 16/3/2011 cua Bo Tai chinh huong dan thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh so 85/2010/ND-CP ngay 2/8/2010 cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va TTCK).


Nhung diem moi cua Thong tu 217/2013/TT-BTC


Thong tu 217 co mot so diem moi nhu sau:


- Huong dan ve thoi hieu xu phat phu hop voi quy dinh moi cua Luat xu ly vi pham hanh chinh; dong thoi huong dan viec xac dinh thoi hieu xu phat doi voi mot so hanh vi vi pham:


+ Doi voi hanh vi vi pham quy dinh ve thuc hien chao ban, phat hanh chung khoan, ngay cham dut hanh vi vi pham de tinh thoi hieu xu phat la ngay ket thuc viec dang ky mua chung khoan; truong hop da thu tien mua chung khoan thi ngay cham dut hanh vi vi pham de tinh thoi hieu xu phat la ngay ket thuc viec thu tien mua chung khoan.


+ Doi voi hanh vi vi pham quy dinh ve ho so dang ky cong ty dai chung (CtyDC), thoi hieu xu phat duoc tinh ke tu ngay lap bien ban ghi nhan hanh vi vi pham ve ho so dang ky CtyDC.


+ Doi voi hanh vi bao cao, cong bo thong tin (CBTT) khong dung thoi han, khong bao cao, CBTT theo quy dinh hoac theo yeu cau, thoi diem xac dinh hanh vi vi pham duoc thuc hien la ngay ke tiep ngay ket thuc thoi han phai thuc hien bao cao hoac CBTT theo quy dinh hoac theo yeu cau.


- Huong dan chi tiet ve loai thong tin tai ho so chao ban, phat hanh, niem yet, cap phep neu vi pham se bi xu phat trong truong hop lap, xac nhan ho so co thong tin sai su that hoac che giau su that hoac sai lech nghiem trong, cu the:


+ Doi voi hanh vi vi pham ve ho so chao ban, phat hanh, Thong tu quy dinh xu phat trong truong hop vi pham doi voi cac thong tin ve: hoat dong kinh doanh, tai san, tinh hinh tai chinh cua to chuc phat hanh; ve dieu kien chao ban, ve phuong an phat hanh va phuong an su dung von thu duoc tu dot chao ban; cac thong tin, tai lieu phap ly lien quan den viec su dung von cho muc dich dau tu, kinh doanh, phat trien du an bat dong san...


+ Doi voi hanh vi vi pham ve ho so niem yet, Thong tu quy dinh xu phat trong truong hop vi pham doi voi cac thong tin ve: dieu kien niem yet, dieu kien dang ky giao dich; thong tin ve hoat dong kinh doanh, tai san, tinh hinh tai chinh cua to chuc niem yet, to chuc dang ky giao dich; thong tin ve cam ket thuc hien nghia vu cua to chuc dang ky niem yet, to chuc dang ky giao dich doi voi nha dau tu; thong tin ve bao cao ket qua dau tu cua quy va cong ty dau tu chung khoan dai chung co xac nhan cua ngan hang giam sat...


+ Doi voi vi pham ve ho so cap Giay phep thanh lap va hoat dong to chuc kinh doanh chung khoan, Thong tu quy dinh xu phat trong truong hop vi pham doi voi cac thong tin ve: dieu kien cap giay phep, ve hoat dong kinh doanh, tai san, tinh hinh tai chinh cua to chuc de nghi cap, dieu chinh giay phep...


- Phan dinh tham quyen xu phat giua chuc danh Chanh Thanh tra UBCKNN va Truong doan Thanh tra chuyen nganh cua UBCKNN. Truong doan Thanh tra chuyen nganh cua UBCKNN co tham quyen xu phat doi voi hanh vi vi pham hanh chinh duoc phat hien qua hoat dong thanh tra chuyen nganh.


- Phan dinh tham quyen ra quyet dinh cuong che cua Chanh Thanh tra UBCKNN va Chu tich UBCKNN; ve cac bien phap cuong che va cac hinh thuc don doc cac doi tuong nop so loi nhuan bat hop phap va tien phat vi pham hanh chinh phu hop voi linh vuc chung khoan.


- Quy dinh ro trinh tu, thu tuc chuyen ho so vu viec vi pham co dau hieu toi pham de truy cuu trach nhiem hinh su va viec chuyen giao cho UBCKNN de xu ly cac vu viec vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan duoc phat hien boi cac co quan quan ly nha nuoc trong qua trinh thanh tra, kiem tra.


- Huong dan ve thu tuc thu hoi chung khoan da chao ban, phat hanh va hoan tra tien mua chung khoan hoac tien dat coc (neu co) va tien lai cho nha dau tu de khac phuc vuong mac phat sinh do Thong tu 37 chua huong dan cu the ve thu tuc thuc hien bien phap nay.UBCKNN

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000