Chứng khoán BSC: "Cơ hội vượt đỉnh 610 điểm vào cuối năm hoàn toàn khả thi"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tuy nhiên sau khi KQKD của các doanh nghiệp được công bố, thị trường sẽ bước vào giai đoạn vùng trũng thông tin tháng 8 và sẽ tạo áp lực giảm điểm trong ngắn hạn, kèm theo giảm thanh khoản một cách tự nhiên
Chứng khoán BSC:

Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố báo cáo tháng 7/2014.


P/E thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 7/2014 vẫn ở mức hấp dẫn


Tóm tắt về thị trường chứng khoán tháng 7/2014, BSC nhận xét thị trường đã gây bất ngờ khi lần lượt chinh phục các mức kháng cự để tiến sát đỉnh ngắn hạn xác lập hồi cuối tháng 3/2014 với thanh khoản tăng mạnh nhưng chủ yếu từ hoạt động giao dịch thỏa thuận (bình quân 308 tỷ/phiên). Theo báo cáo, động lực chính cho sự tăng điểm này là kỳ vọng từ kết quả kinh doanh quý 2/2014 của các doanh nghiệp niêm yết và sự hỗ trợ tâm lý khi Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn dự kiến.


Do nhiều công ty lớn chưa cập nhật KQKD quý 2/2014 nên P/E của sàn HOSE và HNX lần lượt là 14,19 và 15,15 - tăng nhẹ so với tháng trước. Trong số 20 nước trong khu vực, P/E này đang đứng ở vị trí hấp dẫn là thứ 8 và 11. BSC cho rằng P/E sẽ ở mức ổn định và giảm trở lại khi các doanh nghiệp lớn công bố KQKD.


Tính đến 31/07/2014, có tổng cộng 428 doanh nghiệp công bố KQKD quý 2/2014 trong đó có 371 doanh nghiệp có lãi và 57 doanh nghiệp lỗ. Dệt may là ngành có mức tăng trưởng mạnh nhất tong 7 tháng đầu năm. Với những thuận lợi trong hoạt động xuất khẩu, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp Dệt may niêm yết hầu hết đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2013.


Trong khi đó, cao su thiên nhiên tiếp tục là ngành tăng trưởng kém nhất và là ngành duy nhất tăng trưởng âm. Theo IRSG, trong 3 quý đầu năm 2013, lượng cao su dư thừa 149.000 tấn so với nhu cầu trong khi nhu cầu tiêu thụ cao su lại không tăng đáng kể. Do đó, giá cao su liên tục giảm mạnh. Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp cao su thiên nhiên cũng suy giảm đáng kể.


Cơ hội vượt đỉnh 610 điểm vào cuối năm hoàn toàn khả thi


Xu hướng tăng điểm trong tháng 7 kéo dài hơn dự tính do yếu tố lo ngại nhất là “biến cố biển Đông” được đột ngột tháo gỡ trước thời điểm dự tính 1 tháng. Các chuyên gia BSC đánh giá VN-Index đã có đợt tăng mạnh kiểm tra đỉnh trong năm với sự dẫn dắt của bluechips và các mã cơ bản tuy nhiên do dòng tiền yếu và thiếu sự hỗ trợ từ các dòng tiền lớn từ các tổ chức và khối ngoại nên đợt kiểm tra đỉnh chưa thành công.


“Cơ hội vượt đỉnh 610 điểm vào cuối năm hoàn toàn khả thi khi có sự đồng thuận của các thành phần tham gia thị trường trên cơ sở nhìn nhận sự chuyển biến của kinh tế vĩ mô, doanh nghiệp và sự đánh giá lại rủi ro gây xung đột” – các chuyên gia nhận định.


Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu xuất hiện vào cuối tháng 7 cho thấy là thị trường sẽ bước vào đợt điều chỉnh mang tính chất chu kỳ. BSC cho rằng sau khi KQKD của các doanh nghiệp được công bố, thị trường sẽ bước vào giai đoạn vùng trũng thông tin tháng 8 và sẽ tạo áp lực giảm điểm trong ngắn hạn, kèm theo giảm thanh khoản một cách tự nhiên và thị trường sẽ mất một khoảng thời gian để xác lập mặt bằng giá cân bằng và tích lũy.


“Đây không phải thời điểm tốt để trading nhưng sẽ là giai đoạn tốt để tích lũy cổ phiếu cơ bản đón đầu xu hướng tăng trở lại vào quý 3 và cuối năm”.


Đánh giá về một số ngành cụ thể, BSC cho rằng các ngành khả quan trong 5 tháng cuối năm là Bất động sản, Dầu khí, Săm lốp, xuất khẩu Tôm, Dệt may, Dược. Trong khi đó, Phân bón và Cao su tự nhiên bị đánh giá là kém khả quan. Các chuyên gia giữ quan điểm trung lập đối với các ngành Xây dựng, Thép, Cảng biển, Vận tải biển.


>> Thấy gì ở các doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận bất thường?


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/BSC

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chứng khoán BSC: "Cơ hội vượt đỉnh 610 điểm vào cuối năm hoàn toàn khả thi"

Tuy nhiên sau khi KQKD của các doanh nghiệp được công bố, thị trường sẽ bước vào giai đoạn vùng trũng thông tin tháng 8 và sẽ tạo áp lực giảm điểm trong ngắn hạn, kèm theo giảm thanh khoản một cách tự nhiên


Chung khoan BSC: "Co hoi vuot dinh 610 diem vao cuoi nam hoan toan kha thi"


Tuy nhien sau khi KQKD cua cac doanh nghiep duoc cong bo, thi truong se buoc vao giai doan vung trung thong tin thang 8 va se tao ap luc giam diem trong ngan han, kem theo giam thanh khoan mot cach tu nhien


Cong ty chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BSC) vua cong bo bao cao thang 7/2014.


P/E thi truong chung khoan Viet Nam thang 7/2014 van o muc hap dan


Tom tat ve thi truong chung khoan thang 7/2014, BSC nhan xet thi truong da gay bat ngo khi lan luot chinh phuc cac muc khang cu de tien sat dinh ngan han xac lap hoi cuoi thang 3/2014 voi thanh khoan tang manh nhung chu yeu tu hoat dong giao dich thoa thuan (binh quan 308 ty/phien). Theo bao cao, dong luc chinh cho su tang diem nay la ky vong tu ket qua kinh doanh quy 2/2014 cua cac doanh nghiep niem yet va su ho tro tam ly khi Trung Quoc rut gian khoan som hon du kien.


Do nhieu cong ty lon chua cap nhat KQKD quy 2/2014 nen P/E cua san HOSE va HNX lan luot la 14,19 va 15,15 - tang nhe so voi thang truoc. Trong so 20 nuoc trong khu vuc, P/E nay dang dung o vi tri hap dan la thu 8 va 11. BSC cho rang P/E se o muc on dinh va giam tro lai khi cac doanh nghiep lon cong bo KQKD.


Tinh den 31/07/2014, co tong cong 428 doanh nghiep cong bo KQKD quy 2/2014 trong do co 371 doanh nghiep co lai va 57 doanh nghiep lo. Det may la nganh co muc tang truong manh nhat tong 7 thang dau nam. Voi nhung thuan loi trong hoat dong xuat khau, doanh thu va loi nhuan cua cac doanh nghiep Det may niem yet hau het deu tang truong so voi cung ky 2013.


Trong khi do, cao su thien nhien tiep tuc la nganh tang truong kem nhat va la nganh duy nhat tang truong am. Theo IRSG, trong 3 quy dau nam 2013, luong cao su du thua 149.000 tan so voi nhu cau trong khi nhu cau tieu thu cao su lai khong tang dang ke. Do do, gia cao su lien tuc giam manh. Gia co phieu cua cac doanh nghiep cao su thien nhien cung suy giam dang ke.


Co hoi vuot dinh 610 diem vao cuoi nam hoan toan kha thi


Xu huong tang diem trong thang 7 keo dai hon du tinh do yeu to lo ngai nhat la “bien co bien Dong” duoc dot ngot thao go truoc thoi diem du tinh 1 thang. Cac chuyen gia BSC danh gia VN-Index da co dot tang manh kiem tra dinh trong nam voi su dan dat cua bluechips va cac ma co ban tuy nhien do dong tien yeu va thieu su ho tro tu cac dong tien lon tu cac to chuc va khoi ngoai nen dot kiem tra dinh chua thanh cong.


“Co hoi vuot dinh 610 diem vao cuoi nam hoan toan kha thi khi co su dong thuan cua cac thanh phan tham gia thi truong tren co so nhin nhan su chuyen bien cua kinh te vi mo, doanh nghiep va su danh gia lai rui ro gay xung dot” – cac chuyen gia nhan dinh.


Tuy nhien, co nhieu dau hieu xuat hien vao cuoi thang 7 cho thay la thi truong se buoc vao dot dieu chinh mang tinh chat chu ky. BSC cho rang sau khi KQKD cua cac doanh nghiep duoc cong bo, thi truong se buoc vao giai doan vung trung thong tin thang 8 va se tao ap luc giam diem trong ngan han, kem theo giam thanh khoan mot cach tu nhien va thi truong se mat mot khoang thoi gian de xac lap mat bang gia can bang va tich luy.


“Day khong phai thoi diem tot de trading nhung se la giai doan tot de tich luy co phieu co ban don dau xu huong tang tro lai vao quy 3 va cuoi nam”.


Danh gia ve mot so nganh cu the, BSC cho rang cac nganh kha quan trong 5 thang cuoi nam la Bat dong san, Dau khi, Sam lop, xuat khau Tom, Det may, Duoc. Trong khi do, Phan bon va Cao su tu nhien bi danh gia la kem kha quan. Cac chuyen gia giu quan diem trung lap doi voi cac nganh Xay dung, Thep, Cang bien, Van tai bien.


>> Thay gi o cac doanh nghiep tang truong loi nhuan bat thuong?


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/BSC

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000