VFM bị UBCKNN xử phạt do vi phạm quy định về bố trí người

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
VFM bị UBCKNN xử phạt do vi phạm quy định về bố trí người

Ngày 4/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 580/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), cụ thể như sau:


Phạt tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Theo Trí Thức Trẻ/UBCKNN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VFM bị UBCKNN xử phạt do vi phạm quy định về bố trí người

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.


VFM bi UBCKNN xu phat do vi pham quy dinh ve bo tri nguoi


Cong ty Co phan Quan ly quy Dau tu Viẹt Nam (VFM) bi phat 60 trieu dong do bó trí nguòi chua có chúng chỉ hành nghè chung khoan thục hiẹn nghiẹp vụ, vị trí phải có chúng chỉ hành nghè chung khoan.


Ngay 4/8/2014, Uy ban Chung khoan Nha nuoc ban hanh Quyet dinh so 580/QD-XPVPHC ve viec xu phat vi pham hanh chinh doi voi Cong ty Co phan Quan ly quy Dau tu Viẹt Nam (VFM), cu the nhu sau:


Phat tien 60.000.000 (sáu muoi trieu) dong theo quy dinh tai Diem a Khoan 2 Dieu 26 Nghi dinh so 85/2010/ND-CP ngay 2/8/2010 cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan do bó trí nguòi chua có chúng chỉ hành nghè chung khoan thục hiẹn nghiẹp vụ, vị trí mà theo quy dịnh pháp luạt phải có chúng chỉ hành nghè chung khoan.


Quyet dinh co hieu luc ke tu ngay ky.Theo Tri Thuc Tre/UBCKNN

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000