Ngậm ngùi nhìn chỉ số thị trường tăng mà danh mục vẫn lỗ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Rất nhiều người đã phải ngậm ngùi nhìn chỉ số chung tăng điểm trong khi tài khoản của mình lại lỗ bởi giá cổ phiếu trong danh mục đi ngược chỉ số chung.
Ngậm ngùi nhìn chỉ số thị trường tăng mà danh mục vẫn lỗ

Tính từ đợt điều chỉnh mạnh xảy ra vào ngày 8/5/2014 đến nay, VN-Index và HNX-Index nói chung đã đi lên khá đẹp mắt. VN-Index tăng 19,5% từ mức điểm thấp nhất là 508,8 lên 607,7 - mức giá đóng cửa của ngày 5/8/2014. HNX-Index tăng 16,6% từ 68,7 lên 80,1.


Tuy nhiên, rất nhiều người đã phải ngậm ngùi nhìn chỉ số chung tăng điểm trong khi tài khoản của mình lại lỗ bởi giá cổ phiếu trong danh mục đi ngược chỉ số chung.


Thống kê cho thấy trong khoảng thời gian trên có 27 cổ phiếu giảm giá trên 20%.


Đứng đầu về mức giảm là mã CSC của CTCP Xây dựng Thành Nam (niêm yết trên sàn Hà Nội).


Quý 1/2014, CSC lãi ròng 1,7 tỷ, tức vượt trội so với mức lỗ của cùng kỳ. Hiện nay công ty chưa công bố KQKD quý 2/2014 nhưng giá cổ phiếu này đã giảm 52,3%. Với 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CSC đã có đến hơn 60% được nắm giữ bởi các cổ đông lớn, trong đó có CTCP Chứng khoán Đại Dương (nắm 9,34%), CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn – Hà Nội (nắm 8%) và Asean Small Capfund (nắm 7,54%). Thanh khoản của CSC rất thấp, khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày chỉ có 2.650 đơn vị.


Đứng sau CSC là 4 cổ phiếu giảm trên 40%: LM7, HST, KST và TH1. Đây đều là những cổ phiếu có thanh khoản rất thấp và ngoại trừ TH1 có giá trị vốn hóa trên 200 tỷ thì các cổ phiếu đều thuộc dạng siêu nhỏ.


Không chỉ trong top 5 mà danh sách 27 cổ phiếu giảm giá hơn 20% nói trên cũng bao gồm chủ yếu là các cổ phiếu siêu nhỏ có giá trị vốn hóa dưới 100 tỷ. Một số tên tuổi có giá trị vốn hóa lớn hơn như TH1 (226 tỷ), HHS (665 tỷ), TTP (270 tỷ) và QCG (1014 tỷ).


HHS – CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giảm 28,1%. Sau ngày 8/5, HHS đã tăng lên mức giá hơn 28.000 đồng vào ngày 6/6 nhưng sau đó đã giảm sàn 5 phiên liên tục và dập dình cho đến nay.


HHS đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với doanh thu 323 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28.5 tỷ đồng, trong đó quý 2 lợi nhuận ròng đạt 11.5 tỷ đồng. Và vào ngày 5/8, HHS tiếp tục công bố riêng tháng 7 đạt doanh thu 120 tỷ đồng, tương đương với doanh thu của cả một quý bình thường. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.1 tỷ đồng - vượt cả quý 2 vừa qua. Với thông tin này, giá HHS đã tăng 5,5% trong phiên và khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên 1,1 triệu đơn vị.


Giảm 27,1%, cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến cũng là một cổ phiếu có thanh khoản rất thấp do cổ đông lớn nắm giữ khối lượng lớn. Quý 2/2014, TTP báo lãi có 4,3 tỷ đồng - giảm 57% so với quý 2/2013 do chi phí tài chính bất ngờ tăng lên 10,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 công ty vẫn giữ được mức doanh thu thuần tương đương cùng kỳ đạt 694,4 tỷ đồng nhưng LNST chỉ đạt 6,4 tỷ đồng giảm 66,29% so với cùng kỳ.


Tại ĐHCĐ năm 2014, kế hoạch hủy niêm yết đã được thông qua.


Cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai đứng đầu về giá trị vốn hóa trong nhóm này và cũng giảm 21,2%. Tình hình kinh doanh quý 1/2014 của QCG không mấy khả quan khi doanh thu bất động sản giảm từ 109 tỷ đồng quý 1 năm ngoái xuống còn chưa đến 4 tỷ đồng quý 1 năm nay. Doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận của QCG (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) quý 1 vẫn đạt 1,7 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ. QCG cho biết, mức tăng trưởng lợi nhuận này chủ yếu do mảng hoạt động thủy điện mang lại. So với quy mô vốn nghìn tỷ, mức lợi nhuận của Quốc Cường Gia Lai vẫn cực kỳ khiêm tốn.


Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều nằm trong danh sách tăng giá khá tốt, ngoại trừ MSN, DPM, KDC giảm nhẹ. Như vậy, trong 3 tháng qua, những nhà đầu tư yêu thích cổ phiếu nhỏ có lẽ đã có một mùa làm ăn không như ý.


>>> Soi kết quả kinh doanh của quán quân tăng giá tháng 7


Duy HiếuTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngậm ngùi nhìn chỉ số thị trường tăng mà danh mục vẫn lỗ

Rất nhiều người đã phải ngậm ngùi nhìn chỉ số chung tăng điểm trong khi tài khoản của mình lại lỗ bởi giá cổ phiếu trong danh mục đi ngược chỉ số chung.


Ngam ngui nhin chi so thi truong tang ma danh muc van lo


Rat nhieu nguoi da phai ngam ngui nhin chi so chung tang diem trong khi tai khoan cua minh lai lo boi gia co phieu trong danh muc di nguoc chi so chung.


Tinh tu dot dieu chinh manh xay ra vao ngay 8/5/2014 den nay, VN-Index va HNX-Index noi chung da di len kha dep mat. VN-Index tang 19,5% tu muc diem thap nhat la 508,8 len 607,7 - muc gia dong cua cua ngay 5/8/2014. HNX-Index tang 16,6% tu 68,7 len 80,1.


Tuy nhien, rat nhieu nguoi da phai ngam ngui nhin chi so chung tang diem trong khi tai khoan cua minh lai lo boi gia co phieu trong danh muc di nguoc chi so chung.


Thong ke cho thay trong khoang thoi gian tren co 27 co phieu giam gia tren 20%.


Dung dau ve muc giam la ma CSC cua CTCP Xay dung Thanh Nam (niem yet tren san Ha Noi).


Quy 1/2014, CSC lai rong 1,7 ty, tuc vuot troi so voi muc lo cua cung ky. Hien nay cong ty chua cong bo KQKD quy 2/2014 nhung gia co phieu nay da giam 52,3%. Voi 9 trieu co phieu dang luu hanh, CSC da co den hon 60% duoc nam giu boi cac co dong lon, trong do co CTCP Chung khoan Dai Duong (nam 9,34%), CTCP Quan ly quy Sai Gon – Ha Noi (nam 8%) va Asean Small Capfund (nam 7,54%). Thanh khoan cua CSC rat thap, khoi luong giao dich binh quan 10 ngay chi co 2.650 don vi.


Dung sau CSC la 4 co phieu giam tren 40%: LM7, HST, KST va TH1. Day deu la nhung co phieu co thanh khoan rat thap va ngoai tru TH1 co gia tri von hoa tren 200 ty thi cac co phieu deu thuoc dang sieu nho.


Khong chi trong top 5 ma danh sach 27 co phieu giam gia hon 20% noi tren cung bao gom chu yeu la cac co phieu sieu nho co gia tri von hoa duoi 100 ty. Mot so ten tuoi co gia tri von hoa lon hon nhu TH1 (226 ty), HHS (665 ty), TTP (270 ty) va QCG (1014 ty).


HHS – CTCP Dau tu Dich vu Hoang Huy giam 28,1%. Sau ngay 8/5, HHS da tang len muc gia hon 28.000 dong vao ngay 6/6 nhung sau do da giam san 5 phien lien tuc va dap dinh cho den nay.


HHS da cong bo bao cao tai chinh 6 thang dau nam voi doanh thu 323 ty dong, loi nhuan sau thue dat 28.5 ty dong, trong do quy 2 loi nhuan rong dat 11.5 ty dong. Va vao ngay 5/8, HHS tiep tuc cong bo rieng thang 7 dat doanh thu 120 ty dong, tuong duong voi doanh thu cua ca mot quy binh thuong. Loi nhuan sau thue dat 12.1 ty dong - vuot ca quy 2 vua qua. Voi thong tin nay, gia HHS da tang 5,5% trong phien va khoi luong khop lenh tang vot len 1,1 trieu don vi.


Giam 27,1%, co phieu TTP cua CTCP Bao bi Nhua Tan Tien cung la mot co phieu co thanh khoan rat thap do co dong lon nam giu khoi luong lon. Quy 2/2014, TTP bao lai co 4,3 ty dong - giam 57% so voi quy 2/2013 do chi phi tai chinh bat ngo tang len 10,5 ty dong. Luy ke 6 thang dau nam 2014 cong ty van giu duoc muc doanh thu thuan tuong duong cung ky dat 694,4 ty dong nhung LNST chi dat 6,4 ty dong giam 66,29% so voi cung ky.


Tai DHCD nam 2014, ke hoach huy niem yet da duoc thong qua.


Co phieu QCG cua CTCP Quoc Cuong Gia Lai dung dau ve gia tri von hoa trong nhom nay va cung giam 21,2%. Tinh hinh kinh doanh quy 1/2014 cua QCG khong may kha quan khi doanh thu bat dong san giam tu 109 ty dong quy 1 nam ngoai xuong con chua den 4 ty dong quy 1 nam nay. Doanh thu giam, nhung loi nhuan cua QCG (phan danh cho co dong cong ty me) quy 1 van dat 1,7 ty dong, tang 54,6% so voi cung ky. QCG cho biet, muc tang truong loi nhuan nay chu yeu do mang hoat dong thuy dien mang lai. So voi quy mo von nghin ty, muc loi nhuan cua Quoc Cuong Gia Lai van cuc ky khiem ton.


Trong khi do, cac co phieu von hoa lon nhat deu nam trong danh sach tang gia kha tot, ngoai tru MSN, DPM, KDC giam nhe. Nhu vay, trong 3 thang qua, nhung nha dau tu yeu thich co phieu nho co le da co mot mua lam an khong nhu y.


>>> Soi ket qua kinh doanh cua quan quan tang gia thang 7


Duy HieuTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000