ĐHCĐ EVE: Chưa có kế hoạch cổ tức năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đại hội thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 15% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Everon cố gắng tháng 8/2012 đưa nhà máy tại Hưng Yên đi vào hoạt động. LNST năm 2012 kế hoạch 160 tỷ đồng.
ĐHCĐ EVE: Chưa có kế hoạch cổ tức năm 2012

Chiều nay (30/3) đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Everpia Việt Nam (mã EVE) đã diễn ra tại Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội. Tổng số cổ phần tham dự đại hội và ủy quyền là 20.662.125 cổ phần, tương đương 98,9% vốn điều lệ EVE.Thực tế, do cổ đông nước ngoài đã chiếm đến 49,2% cổ phần và các cổ đông lớn ủy quyền cho HĐQT nên nhìn chung các nội dung do HĐQT trình bày đều được thông qua.Thông qua cổ tức năm 2011 là 15% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu


Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 trả cổ tức bằng tiền 15% /mệnh giá và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Trước đó, nghị quyết HĐQT đưa ra là trả cổ tức bằng tiền 15% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, tuy nhiên đại diện EVE cho biết không dùng khái niệm “bonus share” – cổ phiếu thưởng.Được biết trong năm 2011, EVE đã ra mắt nhãn ga thuộc phân khúc bình dân Edelin, bên cạnh phân khúc trung cấp Everon và phân khúc cao cấp Artemis. Với 3 nhãn hàng phủ kín mọi phân khúc, EVE dẫn đầu thị trường chăn ga với 28% thị phần. Mục tiêu doanh thu năm 2012 cho riêng nhãn hàng Edelin là 80 tỷ đồng.Trả lời câu hỏi nhà đầu tư, việc đưa ra sản phẩm Edelin có “đánh bại” được các sản phẩm giá rẻ Trung Quốc đang tràn lan trên thị trường hay không, Chủ tịch HĐQT EVE ông Lee Jea Eun cho biết, sản phẩm Edelin có chất lượng gần bằng các sản phẩm Everon nhưng giá thành rẻ hơn, nguyên liệu của Everon hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc trong khi nguyên liệu Edelin một phần nhập từ Trung Quốc nhưng sản phẩm Edelin không phải để cạnh tranh với các sản phẩm kém chất lượng đang bày bán ngoài thị trường.Về giá nhập khẩu nguyên liệu, cùng điều kiện EVE nhập với giá thấp nhất so với các công ty cạnh tranh.
Đặt kế hoạch lợi nhuận 2012 khiêm tốn 160 tỷ đồng – bỏ trống kế hoạch cổ tức 2012Kế hoạch năm 2012, EVE phấn đấu đạt 900 tỷ đồng doanh thu (tăng 12,4% so với thực hiện 2011) và 160 tỷ đồng LNST (tăng 6,2% năm 2011).Một nhà đầu tư nêu ý kiến tại sao EVE lại bỏ trống kế hoạch chia cổ tức năm 2012, thành viên HĐQT EVE, ông Jean-Charles Belliol cho rằng chúng ta có thể quyết định tỷ lệ 20% hay 30% nhưng đó phải tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của năm 2012. “Let’s decide next year”, ông Belliol nói. Bổ sung ý này, ông Lee Jea Eun cho biết không ai có thể dự đoán được sau một năm chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ông cho biết HĐQT sẽ nghiên cứu để ra quyết định có lợi nhất cho cổ đông.Trong năm 2012, EVE tiếp tục đẩy nhanh quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà máy mới tại Hưng Yên, mở rộng mạng lưới đại lý nên 854 đại lý trên cả nước, tăng 260 đại lý so với năm 2011, EVE cũng đặt kế hoạch lắp đặt hệ thống POS (thanh toán tiền qua thẻ) cho toàn bộ đại lý khu vực phía Bắc trong năm 2012 và sẽ mở kênh kinh doanh trực tuyến cho một số sản phẩm được thiết kế riêng như sản phẩm chăn ga cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ…Có 3 thành viên HĐQT độc lậpĐại hội thông qua 8 thành viên HĐQT trong đó có 4 thành viên là người Hàn Quốc trong đó ông Lee Jea Eun vừa là Chủ tịch HĐQT vừa là Tổng giám đốc EVE.
Có 3 thành viên HĐQT độc lập là ông Ngô Phương Chí (trước đây là Phó TGĐ CTCK Bảo Việt, hiện làm cho Công ty Tư vấn và Đầu tư Châu Á Vinafins), ông Jean-Charles Belliol (CTCP Quốc tế Trí Tín) và bà Lê Thị Thu Hiền (trước làm Tổng giám đốc CTCK Euro Capital và hiện làm tại CTCK Habubank).Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 là 7,2 triệu đồng/người/tháng, tổng kinh phí cho HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 3,6 tỷ đồng.
Một điều khá thú vị tại ĐHCĐ EVE đó là các cổ đông đi họp đại hội, cổ đông nắm giữ dưới 20.000 cổ phiếu sẽ được tặng thẻ mua hàng là các sản phẩm chăn ga gối của EVE với giá trị thẻ mua hàng từ 500.000 đồng – 10 triệu đồng tương đương với số lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ. Đại hội cũng cho cổ đông bốc thăm trúng thưởng với các giải thưởng là bộ chăn ga gối của Everon.

Phương Mai


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ĐHCĐ EVE: Chưa có kế hoạch cổ tức năm 2012

Đại hội thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 15% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Everon cố gắng tháng 8/2012 đưa nhà máy tại Hưng Yên đi vào hoạt động. LNST năm 2012 kế hoạch 160 tỷ đồng.


DHCD EVE: Chua co ke hoach co tuc nam 2012


Dai hoi thong qua ty le co tuc nam 2011 la 15% bang tien va 20% bang co phieu. Everon co gang thang 8/2012 dua nha may tai Hung Yen di vao hoat dong. LNST nam 2012 ke hoach 160 ty dong.


Chieu nay (30/3) dai hoi co dong thuong nien nam 2012 cua CTCP Everpia Viet Nam (ma EVE) da dien ra tai Khach san Fortuna, so 6B Lang Ha, Ha Noi. Tong so co phan tham du dai hoi va uy quyen la 20.662.125 co phan, tuong duong 98,9% von dieu le EVE.Thuc te, do co dong nuoc ngoai da chiem den 49,2% co phan va cac co dong lon uy quyen cho HDQT nen nhin chung cac noi dung do HDQT trinh bay deu duoc thong qua.Thong qua co tuc nam 2011 la 15% bang tien va 20% bang co phieu


Dai hoi da thong qua phuong an phan phoi loi nhuan nam 2011 tra co tuc bang tien 15% /menh gia va tra co tuc bang co phieu ty le 20%. Truoc do, nghi quyet HDQT dua ra la tra co tuc bang tien 15% va phat hanh co phieu thuong ty le 20%, tuy nhien dai dien EVE cho biet khong dung khai niem “bonus share” – co phieu thuong.Duoc biet trong nam 2011, EVE da ra mat nhan ga thuoc phan khuc binh dan Edelin, ben canh phan khuc trung cap Everon va phan khuc cao cap Artemis. Voi 3 nhan hang phu kin moi phan khuc, EVE dan dau thi truong chan ga voi 28% thi phan. Muc tieu doanh thu nam 2012 cho rieng nhan hang Edelin la 80 ty dong.Tra loi cau hoi nha dau tu, viec dua ra san pham Edelin co “danh bai” duoc cac san pham gia re Trung Quoc dang tran lan tren thi truong hay khong, Chu tich HDQT EVE ong Lee Jea Eun cho biet, san pham Edelin co chat luong gan bang cac san pham Everon nhung gia thanh re hon, nguyen lieu cua Everon hoan toan nhap khau tu Han Quoc trong khi nguyen lieu Edelin mot phan nhap tu Trung Quoc nhung san pham Edelin khong phai de canh tranh voi cac san pham kem chat luong dang bay ban ngoai thi truong.Ve gia nhap khau nguyen lieu, cung dieu kien EVE nhap voi gia thap nhat so voi cac cong ty canh tranh.
Dat ke hoach loi nhuan 2012 khiem ton 160 ty dong – bo trong ke hoach co tuc 2012Ke hoach nam 2012, EVE phan dau dat 900 ty dong doanh thu (tang 12,4% so voi thuc hien 2011) va 160 ty dong LNST (tang 6,2% nam 2011).Mot nha dau tu neu y kien tai sao EVE lai bo trong ke hoach chia co tuc nam 2012, thanh vien HDQT EVE, ong Jean-Charles Belliol cho rang chung ta co the quyet dinh ty le 20% hay 30% nhung do phai tuy thuoc vao ket qua kinh doanh cua nam 2012. “Let’s decide next year”, ong Belliol noi. Bo sung y nay, ong Lee Jea Eun cho biet khong ai co the du doan duoc sau mot nam chuyen gi se xay ra, nhung ong cho biet HDQT se nghien cuu de ra quyet dinh co loi nhat cho co dong.Trong nam 2012, EVE tiep tuc day nhanh qua trinh xay dung, hoan thien nha may moi tai Hung Yen, mo rong mang luoi dai ly nen 854 dai ly tren ca nuoc, tang 260 dai ly so voi nam 2011, EVE cung dat ke hoach lap dat he thong POS (thanh toan tien qua the) cho toan bo dai ly khu vuc phia Bac trong nam 2012 va se mo kenh kinh doanh truc tuyen cho mot so san pham duoc thiet ke rieng nhu san pham chan ga cho tre so sinh, tre nho…Co 3 thanh vien HDQT doc lapDai hoi thong qua 8 thanh vien HDQT trong do co 4 thanh vien la nguoi Han Quoc trong do ong Lee Jea Eun vua la Chu tich HDQT vua la Tong giam doc EVE.
Co 3 thanh vien HDQT doc lap la ong Ngo Phuong Chi (truoc day la Pho TGD CTCK Bao Viet, hien lam cho Cong ty Tu van va Dau tu Chau A Vinafins), ong Jean-Charles Belliol (CTCP Quoc te Tri Tin) va ba Le Thi Thu Hien (truoc lam Tong giam doc CTCK Euro Capital va hien lam tai CTCK Habubank).Muc thu lao cho HDQT va Ban kiem soat nam 2012 la 7,2 trieu dong/nguoi/thang, tong kinh phi cho HDQT va Ban kiem soat khong vuot qua 3,6 ty dong.
Mot dieu kha thu vi tai DHCD EVE do la cac co dong di hop dai hoi, co dong nam giu duoi 20.000 co phieu se duoc tang the mua hang la cac san pham chan ga goi cua EVE voi gia tri the mua hang tu 500.000 dong – 10 trieu dong tuong duong voi so luong co phieu co dong nam giu. Dai hoi cung cho co dong boc tham trung thuong voi cac giai thuong la bo chan ga goi cua Everon.

Phuong Mai


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000