Mùa ĐHCĐ: Cần những cú siết tay

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ở thời điểm khó khăn này, hơn ai hết, chính các cổ đông phải là người tiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, trước khi đòi hỏi trách nhiệm và sự can thiệp từ người khác.
Mùa ĐHCĐ: Cần những cú siết tay

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 là giai đoạn cao điểm tổ chức ĐHCĐ của các công ty đại chúng. Điểm qua những đại hội đã tổ chức để thấy chưa có nhiều cuộc đối chất nảy lửa giữa cổ đông và ban lãnh đạo doanh nghiệp, chưa có nhiều cuộc đại hội kéo dài từ sáng đến chiều, chưa có nhiều đại hội, ban điều hành và HĐQT phải để lại nhiều quyết sách để cân nhắc thêm.Đó có thể là điều đáng mừng cho ban lãnh đạo các doanh nghiệp khi một sự kiện quan trọng trong năm diễn ra khá bình lặng. Nhưng phía sau sự bình lặng ấy, có thể lý giải phần nào ở sự khó khăn của doanh nghiệp khiến cổ đông không còn hứng thú tham gia và đóng góp ý kiến tại đại hội; có thể lý giải phần nào ở việc nhiều nhà đầu tư mua cổ phần với mục đích “lướt sóng” hơn là đồng hành cùng doanh nghiệp.Trong mùa ĐHCĐ năm nay, dù là cổ đông thiểu số nhưng nếu có những cú siết tay, quyền lợi của họ có thể khác.Ở thời điểm khó khăn này, hơn ai hết, chính các cổ đông phải là người tiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, trước khi đòi hỏi trách nhiệm và sự can thiệp từ người khác.Còn nhớ các mùa đại hội cổ đông trước, cổ đông nhỏ lẻ của Ngân hàng Quốc tế VIB đã thành công khi yêu cầu Ngân hàng xem xét lại kế hoạch chia cổ tức quá thấp 5%. Sau đó ngân hàng này đã điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức lên 10%.Cổ đông Đạm Phú Mỹ phản đối việc mua cổ phần của đạm Cà Mau, vì phương án không hiệu quả. Cổ đông của Công ty tài chính Viettel - Vinaconex không thông qua phương án thưởng cho Ban điều hành, vì Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn còn ở mức thấp.…Hiện tại, giới đầu tư đang chú ý diễn tiến tại CTCP Cáp Sài Gòn (CSG). Năm 2012, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng và chia cổ tức 12%. Tuy nhiên, HĐQT Công ty lại vừa đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án giải thể, thanh lý tài sản trình ĐHCĐ năm 2012 thông qua.Chưa phân tích sâu xa và tính khả thi của việc CSG giải thể, nhưng trước mắt, đó có thể là động thái chủ động bảo toàn quyền lợi của cổ đông trước khi tài sản của Công ty “bốc hơi” nếu kinh doanh thua lỗ. Hơn ai hết, chính cổ đông CSG sẽ quyết định số phận đồng vốn của mình.Trước mùa ĐHCĐ, chưa có một thống kê nào được thực hiện để biết được có bao nhiêu doanh nghiệp niêm yết có khả năng phá sản, bao nhiêu doanh nghiệp đã âm vốn chủ sở hữu, bao nhiêu cổ phiếu mệnh giá thấp mà nếu ham rẻ mua vào là NĐT “đánh bạc với đồng vốn của mình”. Nhìn trên bảng điện tử, vẫn có những NĐT đặt cược theo phương châm “được ăn cả, ngã về không” với những cổ phiếu như SHN, VSP, MHC, thậm chí có những doanh nghiệp như SBS lỗ luỹ kế hơn 600 tỷ đồng, nhưng vẫn tăng trần gần 20 phiên.Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữa tuần này công bố, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/3/2012, cả nước đã có trên 2.200 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và khoảng 9.700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực hiện các nghĩa vụ thuế. Khó khăn của doanh nghiệp là có thực, song nhà đầu tư khôn ngoan phải là người chủ động trong mọi ván cờ.Theo Người quan sát
ĐTCK


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Mùa ĐHCĐ: Cần những cú siết tay

Ở thời điểm khó khăn này, hơn ai hết, chính các cổ đông phải là người tiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, trước khi đòi hỏi trách nhiệm và sự can thiệp từ người khác.


Mua DHCD: Can nhung cu siet tay


O thoi diem kho khan nay, hon ai het, chinh cac co dong phai la nguoi tien quyet bao ve quyen loi cua minh, truoc khi doi hoi trach nhiem va su can thiep tu nguoi khac.


Tu cuoi thang 3 den het thang 4 la giai doan cao diem to chuc DHCD cua cac cong ty dai chung. Diem qua nhung dai hoi da to chuc de thay chua co nhieu cuoc doi chat nay lua giua co dong va ban lanh dao doanh nghiep, chua co nhieu cuoc dai hoi keo dai tu sang den chieu, chua co nhieu dai hoi, ban dieu hanh va HDQT phai de lai nhieu quyet sach de can nhac them.Do co the la dieu dang mung cho ban lanh dao cac doanh nghiep khi mot su kien quan trong trong nam dien ra kha binh lang. Nhung phia sau su binh lang ay, co the ly giai phan nao o su kho khan cua doanh nghiep khien co dong khong con hung thu tham gia va dong gop y kien tai dai hoi; co the ly giai phan nao o viec nhieu nha dau tu mua co phan voi muc dich “luot song” hon la dong hanh cung doanh nghiep.Trong mua DHCD nam nay, du la co dong thieu so nhung neu co nhung cu siet tay, quyen loi cua ho co the khac.O thoi diem kho khan nay, hon ai het, chinh cac co dong phai la nguoi tien quyet bao ve quyen loi cua minh, truoc khi doi hoi trach nhiem va su can thiep tu nguoi khac.Con nho cac mua dai hoi co dong truoc, co dong nho le cua Ngan hang Quoc te VIB da thanh cong khi yeu cau Ngan hang xem xet lai ke hoach chia co tuc qua thap 5%. Sau do ngan hang nay da dieu chinh tang ty le co tuc len 10%.Co dong Dam Phu My phan doi viec mua co phan cua dam Ca Mau, vi phuong an khong hieu qua. Co dong cua Cong ty tai chinh Viettel - Vinaconex khong thong qua phuong an thuong cho Ban dieu hanh, vi Cong ty vuot ke hoach loi nhuan nhung ty suat loi nhuan tren von con o muc thap.…Hien tai, gioi dau tu dang chu y dien tien tai CTCP Cap Sai Gon (CSG). Nam 2012, Ban dieu hanh Cong ty xay dung ke hoach doanh thu 400 ty dong, loi nhuan truoc thue 30 ty dong va chia co tuc 12%. Tuy nhien, HDQT Cong ty lai vua de nghi Ban dieu hanh xay dung phuong an giai the, thanh ly tai san trinh DHCD nam 2012 thong qua.Chua phan tich sau xa va tinh kha thi cua viec CSG giai the, nhung truoc mat, do co the la dong thai chu dong bao toan quyen loi cua co dong truoc khi tai san cua Cong ty “boc hoi” neu kinh doanh thua lo. Hon ai het, chinh co dong CSG se quyet dinh so phan dong von cua minh.Truoc mua DHCD, chua co mot thong ke nao duoc thuc hien de biet duoc co bao nhieu doanh nghiep niem yet co kha nang pha san, bao nhieu doanh nghiep da am von chu so huu, bao nhieu co phieu menh gia thap ma neu ham re mua vao la NDT “danh bac voi dong von cua minh”. Nhin tren bang dien tu, van co nhung NDT dat cuoc theo phuong cham “duoc an ca, nga ve khong” voi nhung co phieu nhu SHN, VSP, MHC, tham chi co nhung doanh nghiep nhu SBS lo luy ke hon 600 ty dong, nhung van tang tran gan 20 phien.Trong khi do, Bo Ke hoach va Dau tu giua tuan nay cong bo, luy ke tu dau nam den ngay 21/3/2012, ca nuoc da co tren 2.200 doanh nghiep lam thu tuc giai the va khoang 9.700 doanh nghiep dang ky ngung hoat dong co thoi han hoac dung thuc hien cac nghia vu thue. Kho khan cua doanh nghiep la co thuc, song nha dau tu khon ngoan phai la nguoi chu dong trong moi van co.Theo Nguoi quan sat
DTCK


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000