Quỹ mở sẽ giúp TTCK phát triển ổn định hơn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nếu đầu tư nhỏ lẻ chiếm đa số, thì dễ khiến thị trường đối mặt với nhiều bất ổn hơn so với hình thức đầu tư tổ chức, chuyên nghiệp trở nên phổ biến.
Quỹ mở sẽ giúp TTCK phát triển ổn định hơn

Quỹ mở khi được thành lập và đi vào hoạt động sẽ giúp TTCK phát triển ổn định hơn. Tuy nhiên, để đạt thành quả này, cần rất nhiều nỗ lực của các thành viên thị trường.
Ông Henk Ruitenberg (ảnh), Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments trao đổi với Đầu tư Chứng khoán.Theo đánh giá của Eastspring Investments thì các dòng tiền đang hoạt động trên TTCK chịu rủi ro đáng kể nếu quỹ mở không sớm được thành lập và đi vào hoạt động. Vậy những rủi ro cụ thể ở đây là gì và nó tác động ra sao tới thị trường, thưa ông?Yếu tố tâm lý và phản ứng theo số đông luôn là điều đáng quan tâm, nhất là với TTCK. Yếu tố tâm lý có khả năng chi phối dẫn đến những phản ứng quá mức cần thiết. Trong khi đó, TTCK Việt Nam hiện có rất nhiều NĐT nhỏ lẻ. Hoạt động đầu tư nhỏ lẻ đang chi phối thị trường.Ngoài một số công ty bảo hiểm là các NĐT chuyên nghiệp, thị trường đang thiếu các NĐT tổ chức như các quỹ hưu trí và các quỹ tương hỗ (quỹ đầu tư dạng mở). Các NĐT tổ chức thường theo đuổi những mục tiêu đầu tư dài hạn và nhìn chung không quá nhạy cảm với những biến động.Những lý do này giải thích tại sao nếu đầu tư nhỏ lẻ chiếm đa số, thì dễ khiến thị trường đối mặt với nhiều bất ổn hơn so với hình thức đầu tư tổ chức, chuyên nghiệp trở nên phổ biến.
Theo ông, làm thế nào để khuyến khích quỹ mở phát triển?Tính hấp dẫn của chính sách thuế là rất quan trọng. Yếu tố này có thể coi như một động lực khuyến khích quỹ đầu tư triển khai các công cụ đầu tư mới. Sự hấp dẫn được tạo ra bởi chính sách thuế, nên có mục tiêu hướng tới các NĐT, chứ không chỉ dành cho các công ty quản lý quỹ.Bởi vậy, chính sách khuyến khích về thuế nên thực hiện cụ thể thông qua việc miễn thuế đối với các giá trị cộng thêm và cổ tức mà NĐT nhận được khi góp vốn đầu tư vào quỹ đầu tư dạng mở.Bên cạnh đó, đào tạo NĐT là yếu tố then chốt đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành quỹ Việt Nam. Đào tạo phải là một quá trình liên tục trong thời gian dài. Bởi vậy, có thể sẽ là một sai lầm lớn nếu chỉ tập trung đào tạo về quỹ mở trong thời gian đầu cho thị trường. Việc đào tạo về quỹ mở phải hướng đến ba cấp độ: NĐT cuối cùng, nhà phân phối quỹ và các thành viên tham gia thị trường (các nhà quản lý quỹ).

Cần thêm những biện pháp hỗ trợ, khuyến khích nào khác để trong thời gian ngắn có thể thu hút được nhiều NĐT cá nhân tham gia đầu tư qua quỹ mở, thưa ông?Điều quan trọng là cả thị trường, nhất là NĐT phải có niềm tin vào kênh đầu tư mới là quỹ mở. Trong đó, các công ty quản lý quỹ có vai trò xây dựng được niềm tin này. Chúng tôi nhận thấy Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở được xây dựng theo thông lệ quốc tế tốt nhất, đáp ứng được những yêu cầu đặt ra. Quy định thể hiện tính chặt chẽ trong giám sát hoạt động của các thành viên thị trường tham gia quỹ mở, qua đó tránh được những nguy cơ gây tổn hại chung cho hoạt động của quỹ mở. Quỹ mở được ra đời là bước tiến quan trọng, tạo ra cơ cấu mới và công cụ mới cho thị trường vốn phát triển.

Hiện mới chỉ có một vài ngân hàng quốc tế đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của quỹ mở như ngân hàng giám sát, đại lý chuyển nhuợng… Theo ông, cần có chính sách khuyến khích ngân hàng trong nước phát triển các dịch vụ này như thế nào, để tạo ra sự cạnh tranh nhằm giảm giá dịch vụ, qua đó hỗ trợ thiết thực cho quỹ mở phát triển?Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nhà cung cấp dịch vụ cho quỹ mở phải thực hiện rất nhiều hoạt động chuyên môn trên một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, với những chuyên gia lành nghề. Những tiêu chí này rất khó để đạt được đối với các nhà cung cấp mới tại các thị trường mới. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ngay tại các thị trường phát triển cũng không có nhiều nhà cung cấp dịch vụ này. Hoạt động lưu ký và các hình thức hỗ trợ khác cho hoạt động của quỹ mở tập trung vào số ít các nhà cung cấp dịch vụ, do những đòi hỏi khắt khe vừa nêu.

Được biết, các ngân hàng quốc tế có kinh nghiệm trong làm đại lý phân phối quỹ mở, nhưng mạng lưới hoạt động và quy mô khách hàng còn nhỏ. Trong khi các CTCK trong nước có mạng lưới và khách hàng lớn, nhưng lại chưa quan tâm đến quỹ mở. Làm thế nào để khắc phục những hạn chế này nhằm hỗ trợ cho quỹ mở phát triển nhanh, thưa ông?Sự phát triển của quỹ mở chỉ có thể được tạo dựng sau một khoảng thời gian khá dài. Trong quá trình đó, điều cần thiết là phải xây dựng được lòng tin cho thị trường. Điều này có thể làm được nhờ những chính sách chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động đào tạo và ban hành các chính sách thuế hấp dẫn.Theo Hữu Hòe
ĐTCK


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Quỹ mở sẽ giúp TTCK phát triển ổn định hơn

Nếu đầu tư nhỏ lẻ chiếm đa số, thì dễ khiến thị trường đối mặt với nhiều bất ổn hơn so với hình thức đầu tư tổ chức, chuyên nghiệp trở nên phổ biến.


Quy mo se giup TTCK phat trien on dinh hon


Neu dau tu nho le chiem da so, thi de khien thi truong doi mat voi nhieu bat on hon so voi hinh thuc dau tu to chuc, chuyen nghiep tro nen pho bien.


Quy mo khi duoc thanh lap va di vao hoat dong se giup TTCK phat trien on dinh hon. Tuy nhien, de dat thanh qua nay, can rat nhieu no luc cua cac thanh vien thi truong.
Ong Henk Ruitenberg (anh), Tong giam doc Cong ty Quan ly Quy Eastspring Investments trao doi voi Dau tu Chung khoan.Theo danh gia cua Eastspring Investments thi cac dong tien dang hoat dong tren TTCK chiu rui ro dang ke neu quy mo khong som duoc thanh lap va di vao hoat dong. Vay nhung rui ro cu the o day la gi va no tac dong ra sao toi thi truong, thua ong?Yeu to tam ly va phan ung theo so dong luon la dieu dang quan tam, nhat la voi TTCK. Yeu to tam ly co kha nang chi phoi dan den nhung phan ung qua muc can thiet. Trong khi do, TTCK Viet Nam hien co rat nhieu NDT nho le. Hoat dong dau tu nho le dang chi phoi thi truong.Ngoai mot so cong ty bao hiem la cac NDT chuyen nghiep, thi truong dang thieu cac NDT to chuc nhu cac quy huu tri va cac quy tuong ho (quy dau tu dang mo). Cac NDT to chuc thuong theo duoi nhung muc tieu dau tu dai han va nhin chung khong qua nhay cam voi nhung bien dong.Nhung ly do nay giai thich tai sao neu dau tu nho le chiem da so, thi de khien thi truong doi mat voi nhieu bat on hon so voi hinh thuc dau tu to chuc, chuyen nghiep tro nen pho bien.
Theo ong, lam the nao de khuyen khich quy mo phat trien?Tinh hap dan cua chinh sach thue la rat quan trong. Yeu to nay co the coi nhu mot dong luc khuyen khich quy dau tu trien khai cac cong cu dau tu moi. Su hap dan duoc tao ra boi chinh sach thue, nen co muc tieu huong toi cac NDT, chu khong chi danh cho cac cong ty quan ly quy.Boi vay, chinh sach khuyen khich ve thue nen thuc hien cu the thong qua viec mien thue doi voi cac gia tri cong them va co tuc ma NDT nhan duoc khi gop von dau tu vao quy dau tu dang mo.Ben canh do, dao tao NDT la yeu to then chot dam bao cho su phat trien ben vung cua nganh quy Viet Nam. Dao tao phai la mot qua trinh lien tuc trong thoi gian dai. Boi vay, co the se la mot sai lam lon neu chi tap trung dao tao ve quy mo trong thoi gian dau cho thi truong. Viec dao tao ve quy mo phai huong den ba cap do: NDT cuoi cung, nha phan phoi quy va cac thanh vien tham gia thi truong (cac nha quan ly quy).

Can them nhung bien phap ho tro, khuyen khich nao khac de trong thoi gian ngan co the thu hut duoc nhieu NDT ca nhan tham gia dau tu qua quy mo, thua ong?Dieu quan trong la ca thi truong, nhat la NDT phai co niem tin vao kenh dau tu moi la quy mo. Trong do, cac cong ty quan ly quy co vai tro xay dung duoc niem tin nay. Chung toi nhan thay Thong tu 183/2011/TT-BTC huong dan thanh lap va quan ly quy mo duoc xay dung theo thong le quoc te tot nhat, dap ung duoc nhung yeu cau dat ra. Quy dinh the hien tinh chat che trong giam sat hoat dong cua cac thanh vien thi truong tham gia quy mo, qua do tranh duoc nhung nguy co gay ton hai chung cho hoat dong cua quy mo. Quy mo duoc ra doi la buoc tien quan trong, tao ra co cau moi va cong cu moi cho thi truong von phat trien.

Hien moi chi co mot vai ngan hang quoc te dang cung cap dich vu ho tro cho hoat dong cua quy mo nhu ngan hang giam sat, dai ly chuyen nhuong… Theo ong, can co chinh sach khuyen khich ngan hang trong nuoc phat trien cac dich vu nay nhu the nao, de tao ra su canh tranh nham giam gia dich vu, qua do ho tro thiet thuc cho quy mo phat trien?Day la mot cau hoi rat kho tra loi. Nha cung cap dich vu cho quy mo phai thuc hien rat nhieu hoat dong chuyen mon tren mot he thong cong nghe thong tin hien dai, voi nhung chuyen gia lanh nghe. Nhung tieu chi nay rat kho de dat duoc doi voi cac nha cung cap moi tai cac thi truong moi. Kinh nghiem quoc te cho thay, ngay tai cac thi truong phat trien cung khong co nhieu nha cung cap dich vu nay. Hoat dong luu ky va cac hinh thuc ho tro khac cho hoat dong cua quy mo tap trung vao so it cac nha cung cap dich vu, do nhung doi hoi khat khe vua neu.

Duoc biet, cac ngan hang quoc te co kinh nghiem trong lam dai ly phan phoi quy mo, nhung mang luoi hoat dong va quy mo khach hang con nho. Trong khi cac CTCK trong nuoc co mang luoi va khach hang lon, nhung lai chua quan tam den quy mo. Lam the nao de khac phuc nhung han che nay nham ho tro cho quy mo phat trien nhanh, thua ong?Su phat trien cua quy mo chi co the duoc tao dung sau mot khoang thoi gian kha dai. Trong qua trinh do, dieu can thiet la phai xay dung duoc long tin cho thi truong. Dieu nay co the lam duoc nho nhung chinh sach chat che, day manh hoat dong dao tao va ban hanh cac chinh sach thue hap dan.Theo Huu Hoe
DTCK


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000