ACBGF: Hơn 260 tỷ đồng chờ giải ngân

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
ACBGF có tổng tài sản hơn 250 tỷ nhưng 99% hiện vẫn đang là tiền mặt. Quỹ này thành lập tháng 6/2011, chịu sự giám sát bởi công ty QLQ ACB và ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.
ACBGF: Hơn 260 tỷ đồng chờ giải ngân

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2011 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF) ra nghị quyết định hướng hoạt động của quỹ ACBGF trong năm 2012 theo hướng đánh giá tình hình thị trường, lựa chọn thời điểm thích hợp để giải ngân, quyết định đầu tư giá trị vào các cổ phiếu tốt có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai.

Đại hội thông qua việc quỹ sẽ nắm bắt cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, hoạt động kinh doanh chính tốt, thông tin minh bạch, tiềm năng tăng trưởng ổn định tuy nhiên đang bị thị trường định giá thấp.

Quỹ ACBGF thành lập ngày 30/6/2011 dưới hình thức quỹ đóng với số vốn góp ban đầu là 240 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2011 quỹ có tổng tài sản là 257,45 tỷ đồng trong đó 99% tài sản dưới dạng tiền gửi ngân hàng (gần 255 tỷ đồng).

Do 99% tài sản đang đi gửi ngân hàng nên thu nhập đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2011 của ACBGF đạt 18 tỷ chủ yếu từ lãi tiền gửi, trừ đi chi phí quản lý quỹ và các chi phí khác, năm 2011 ACBGF lãi ròng hơn 17,2 tỷ đồng.

ACBGF không có cán bộ công nhân viên, quỹ do công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ ACB và ngân hàng một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) giám sát.

Tính tại thời điểm ngày 22/3/2012, tại kỳ báo cáo này giá trị tài sản của ACBGF đã tăng lên 265,2 tỷ đồng, tức là tăng 4,74 tỷ trong 3 tháng và tăng 687 triệu đồng so với tuần trước đó.

Hoàng Ly

Theo TTVN/SSC


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ACBGF: Hơn 260 tỷ đồng chờ giải ngân

ACBGF có tổng tài sản hơn 250 tỷ nhưng 99% hiện vẫn đang là tiền mặt. Quỹ này thành lập tháng 6/2011, chịu sự giám sát bởi công ty QLQ ACB và ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.


ACBGF: Hon 260 ty dong cho giai ngan


ACBGF co tong tai san hon 250 ty nhung 99% hien van dang la tien mat. Quy nay thanh lap thang 6/2011, chiu su giam sat boi cong ty QLQ ACB va ngan hang Standard Chartered Viet Nam.


Dai hoi nha dau tu thuong nien nam 2011 cua Quy Dau tu tang truong ACB (ACBGF) ra nghi quyet dinh huong hoat dong cua quy ACBGF trong nam 2012 theo huong danh gia tinh hinh thi truong, lua chon thoi diem thich hop de giai ngan, quyet dinh dau tu gia tri vao cac co phieu tot co tiem nang tang truong cao trong tuong lai.

Dai hoi thong qua viec quy se nam bat co hoi dau tu vao cac co phieu von hoa lon, hoat dong kinh doanh chinh tot, thong tin minh bach, tiem nang tang truong on dinh tuy nhien dang bi thi truong dinh gia thap.

Quy ACBGF thanh lap ngay 30/6/2011 duoi hinh thuc quy dong voi so von gop ban dau la 240 ty dong.

Den ngay 31/12/2011 quy co tong tai san la 257,45 ty dong trong do 99% tai san duoi dang tien gui ngan hang (gan 255 ty dong).

Do 99% tai san dang di gui ngan hang nen thu nhap dau tu trong 6 thang cuoi nam 2011 cua ACBGF dat 18 ty chu yeu tu lai tien gui, tru di chi phi quan ly quy va cac chi phi khac, nam 2011 ACBGF lai rong hon 17,2 ty dong.

ACBGF khong co can bo cong nhan vien, quy do cong ty TNHH mot thanh vien Quan ly quy ACB va ngan hang mot thanh vien Standard Chartered (Viet Nam) giam sat.

Tinh tai thoi diem ngay 22/3/2012, tai ky bao cao nay gia tri tai san cua ACBGF da tang len 265,2 ty dong, tuc la tang 4,74 ty trong 3 thang va tang 687 trieu dong so voi tuan truoc do.

Hoang Ly

Theo TTVN/SSC


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000