PruBF1: Thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư dưới 1 tháng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đại diện quỹ cho biết để thanh lý danh mục đầu tư, đáo hạn quỹ đúng thời hạn, PruBF1 cần khoảng 2 tuần – 1 tháng trong điều kiện thị trường như hiện nay. Hiện tại tỷ trọng cổ phiếu khoảng 60% tổng giá trị
PruBF1: Thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư dưới 1 tháng
Chiều ngày 28/03/2012 Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2012 của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential – PruBF1 đã tổ chức thành công. Theo đó, các nội dung quan trọng đều được thông qua.

Trong phần thảo luận, nhà đầu tư của quỹ chủ yếu thảo luận về khả năng quỹ đáo hạn đúng thời hạn và có tiền để chia cho nhà đầu tư, cũng như có đảm bảo lãi hay không? Quỹ PruBF1 được thành lập vào ngày 5/10/2006, thời hạn là 7 năm. Vì vậy quỹ sẽ đáo hạn vào ngày 5/10/2013.

Vậy quỹ có kế hoạch thanh lý tài sản để trả lại tiền cho nhà đầu tư đúng hạn? Sau quá trình tái cơ cấu danh mục chỉ đầu tư vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn và cổ phiếu niêm yết và khoảng 1% cổ phiếu chưa niêm yết. Những cổ phiếu niêm yết là cổ phiếu tốt có tính thanh khoản cao.

Vì vậy để thanh lý danh mục đầu tư, đáo hạn quỹ đúng thời hạn, PruBF1 chỉ cần từ khoảng 2 tuần – 1 tháng trong điều kiện thị trường như hiện nay.  

Sau đáo hạn, tiền sẽ được giải ngân cho nhà đầu tư qua 2 cách: (i) đối với nhà đầu tư đã niêm yết, có tài khoản tại công ty chứng khoán, tiền sẽ được thanh toán qua tài khoản này; (ii) đối với nhà đầu tư chưa niêm yết, ban đại diện sẽ thông qua ngân hàng lưu ký HSBC để trả lại nhà đầu tư.

Số tiền mà nhà đầu tư nhận được là NAV tại ngày đáo hạn trừ đi các khoản phí, nợ chia cho số cổ phần đóng góp của nhà đầu tư.  

Năm 2011, không đủ điều kiện tài chính để chia trả cổ tức cho nhà đầu tư (PruBF1 lỗ thuần phát sinh thuộc về nhà đầu tư là 38,3 tỷ đồng, lỗ cơ bản/CCQ là 766 đồng).

Tổng chi phí năm 2011 cho ban đại diện quỹ ở mức rất thấp (chủ tịch nhận được 5 triệu đồng/tháng, các thành viên còn lại là 3 triệu đồng/tháng, và 2 thành viên tình nguyện không nhận thù lao).

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về năm 2012 PruBF1 có chiến lược đầu tư như thế nào và dự kiến cam kết trả cổ tức là bao nhiêu, đại diện quỹ cho biết:

Đầu năm quỹ đã tăng được giá trị ròng của trái phiếu và đã mang lại lợi tức tốt cho quỹ. Tuy nhiên, tùy thời điểm để PruBF1 tăng tỷ trọng cổ phiếu lên trong tổng giá trị tài sản. Hiện tại tỷ trọng cổ phiếu của quỹ là khoảng 60%, đã tăng lên đáng kể so với thời điểm 31/12/2011 là 48%. “Chúng tôi tập trung nhiều vào nắm bắt xu hướng và lựa chọn cổ phiếu tốt cho danh mục để cải thiện giá trị quỹ.”

Năm 2011, tỷ lệ cổ phiếu được duy trì dưới 50% nhưng năm 2012 chắc chắn tỷ lệ cổ phiếu sẽ trên 50% tổng giá trị tài sản.

Đối với cam kết về cổ tức: về mặt luật chúng tôi không được cam kết cổ tức. Vì vậy, bản thân chúng tôi sẽ cố gắng làm ở mức tốt nhất có thể được để cải thiện giá trị tài sản quỹ.  

Trong 3 tháng đầu năm tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ đã tăng từ 13-14%. Tiêu chí của BF1 hiện nay là cân bằng giữa tăng trưởng và bảo toàn giá trị của quỹ đến ngày đáo hạn. Nhưng trong thời gian tình hình thuận lợi, quỹ “bung ra” để kiếm lợi tức tốt hơn cho quỹ.

Ngoài ra, Quỹ PruBF1 không thay đổi tên cho đến ngày đáo hạn.

Q. Nguyễn

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PruBF1: Thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư dưới 1 tháng

Đại diện quỹ cho biết để thanh lý danh mục đầu tư, đáo hạn quỹ đúng thời hạn, PruBF1 cần khoảng 2 tuần – 1 tháng trong điều kiện thị trường như hiện nay. Hiện tại tỷ trọng cổ phiếu khoảng 60% tổng giá trị


PruBF1: Thanh ly toan bo danh muc dau tu duoi 1 thang


Dai dien quy cho biet de thanh ly danh muc dau tu, dao han quy dung thoi han, PruBF1 can khoang 2 tuan – 1 thang trong dieu kien thi truong nhu hien nay. Hien tai ty trong co phieu khoang 60% tong gia tri


Chieu ngay 28/03/2012 Dai hoi nha dau tu thuong nien nam 2012 cua Quy dau tu can bang Prudential – PruBF1 da to chuc thanh cong. Theo do, cac noi dung quan trong deu duoc thong qua.

Trong phan thao luan, nha dau tu cua quy chu yeu thao luan ve kha nang quy dao han dung thoi han va co tien de chia cho nha dau tu, cung nhu co dam bao lai hay khong? Quy PruBF1 duoc thanh lap vao ngay 5/10/2006, thoi han la 7 nam. Vi vay quy se dao han vao ngay 5/10/2013.

Vay quy co ke hoach thanh ly tai san de tra lai tien cho nha dau tu dung han? Sau qua trinh tai co cau danh muc chi dau tu vao trai phieu chinh phu ky han ngan va co phieu niem yet va khoang 1% co phieu chua niem yet. Nhung co phieu niem yet la co phieu tot co tinh thanh khoan cao.

Vi vay de thanh ly danh muc dau tu, dao han quy dung thoi han, PruBF1 chi can tu khoang 2 tuan – 1 thang trong dieu kien thi truong nhu hien nay.  

Sau dao han, tien se duoc giai ngan cho nha dau tu qua 2 cach: (i) doi voi nha dau tu da niem yet, co tai khoan tai cong ty chung khoan, tien se duoc thanh toan qua tai khoan nay; (ii) doi voi nha dau tu chua niem yet, ban dai dien se thong qua ngan hang luu ky HSBC de tra lai nha dau tu.

So tien ma nha dau tu nhan duoc la NAV tai ngay dao han tru di cac khoan phi, no chia cho so co phan dong gop cua nha dau tu.  

Nam 2011, khong du dieu kien tai chinh de chia tra co tuc cho nha dau tu (PruBF1 lo thuan phat sinh thuoc ve nha dau tu la 38,3 ty dong, lo co ban/CCQ la 766 dong).

Tong chi phi nam 2011 cho ban dai dien quy o muc rat thap (chu tich nhan duoc 5 trieu dong/thang, cac thanh vien con lai la 3 trieu dong/thang, va 2 thanh vien tinh nguyen khong nhan thu lao).

Tra loi cau hoi cua nha dau tu ve nam 2012 PruBF1 co chien luoc dau tu nhu the nao va du kien cam ket tra co tuc la bao nhieu, dai dien quy cho biet:

Dau nam quy da tang duoc gia tri rong cua trai phieu va da mang lai loi tuc tot cho quy. Tuy nhien, tuy thoi diem de PruBF1 tang ty trong co phieu len trong tong gia tri tai san. Hien tai ty trong co phieu cua quy la khoang 60%, da tang len dang ke so voi thoi diem 31/12/2011 la 48%. “Chung toi tap trung nhieu vao nam bat xu huong va lua chon co phieu tot cho danh muc de cai thien gia tri quy.”

Nam 2011, ty le co phieu duoc duy tri duoi 50% nhung nam 2012 chac chan ty le co phieu se tren 50% tong gia tri tai san.

Doi voi cam ket ve co tuc: ve mat luat chung toi khong duoc cam ket co tuc. Vi vay, ban than chung toi se co gang lam o muc tot nhat co the duoc de cai thien gia tri tai san quy.  

Trong 3 thang dau nam tong gia tri tai san rong cua Quy da tang tu 13-14%. Tieu chi cua BF1 hien nay la can bang giua tang truong va bao toan gia tri cua quy den ngay dao han. Nhung trong thoi gian tinh hinh thuan loi, quy “bung ra” de kiem loi tuc tot hon cho quy.

Ngoai ra, Quy PruBF1 khong thay doi ten cho den ngay dao han.

Q. Nguyen

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000