PV Gas đăng ký niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu tại HoSE

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đây là lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết lớn kỷ lục từ trước đến nay.
PV Gas đăng ký niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu tại HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm cổ phiếu yết lần đầu của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas).

PV Gas có vốn điều lệ 18.950 tỷ đồng, đăng ký niêm yết toàn bộ 1.895.000.000 cổ phiếu.

Đơn vị tư vấn niêm yết là Chứng khoán Bản Việt.

Dù không phải là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất đăng ký niêm yết nhưng lượng cổ phiếu mà PV Gas đăng ký niêm yết là lớn nhất từ trước đến nay.   Trụ sở chính của PV Gas đặt tại Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam. Website: www.pvgas.com.vn   Hoạt động chính của PV Gas là  thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm khí.   Trong kỳ kế toán từ ngày 16/5/2011 (từ ngày hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần) đến 31/12/2011, PV Gas đạt 41.248 tỷ đồng doanh thu thuần và 5.507 tỷ đồng LNTT. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 4.334 tỷ đồng.    Cuối năm 2010, PV Gas đã thực hiện bán đấu giá 94,75 triệu cổ phần với giá khởi điểm 31.000 đồng/cp. Số lượng trúng giá là 60,97 triệu cổ phần, với giá bình quân bằng giá khởi điểm. Quốc Thắng

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PV Gas đăng ký niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu tại HoSE

Đây là lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết lớn kỷ lục từ trước đến nay.


PV Gas dang ky niem yet gan 1,9 ty co phieu tai HoSE


Day la luong co phieu dang ky niem yet lon ky luc tu truoc den nay.


So Giao dich Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh da co thong bao ve viec nhan ho so dang ky niem co phieu yet lan dau cua Tong Cong ty Khi Viet Nam – CTCP (PV Gas).

PV Gas co von dieu le 18.950 ty dong, dang ky niem yet toan bo 1.895.000.000 co phieu.

Don vi tu van niem yet la Chung khoan Ban Viet.

Du khong phai la doanh nghiep co von dieu le lon nhat dang ky niem yet nhung luong co phieu ma PV Gas dang ky niem yet la lon nhat tu truoc den nay.   Tru so chinh cua PV Gas dat tai Toa nha PV Gas Tower, so 673 duong Nguyen Huu Tho, xa Phuoc Kien, huyen Nha Be, TP.HCM, Viet Nam. Website: www.pvgas.com.vn   Hoat dong chinh cua PV Gas la  thu gom, van chuyen, che bien, tang tru, kinh doanh cac san pham khi.   Trong ky ke toan tu ngay 16/5/2011 (tu ngay hoat dong duoi hinh thuc cong ty co phan) den 31/12/2011, PV Gas dat 41.248 ty dong doanh thu thuan va 5.507 ty dong LNTT. Phan loi nhuan sau thue thuoc ve co dong cong ty me la 4.334 ty dong.    Cuoi nam 2010, PV Gas da thuc hien ban dau gia 94,75 trieu co phan voi gia khoi diem 31.000 dong/cp. So luong trung gia la 60,97 trieu co phan, voi gia binh quan bang gia khoi diem. Quoc Thang

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000