Điểm mặt những cổ phiếu “cá biệt”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau trường hợp VSG bị ngừng giao dịch từ 27/3 do 2 năm lỗ liên tiếp, những cổ phiếu nào sẽ nằm trong nhóm cầm đèn đỏ?
Điểm mặt những cổ phiếu “cá biệt”

Từ sàn HOSE...Trao đổi với ĐTCK, đại diện Sở GDCK TP. HCM (HOSE) cho biết, hiện tại, ngoài CTCP Container Phía Nam (VSG) còn có thêm cổ phiếu của CTCP Đầu tư và xây dựng điện Mêca Vneco (VES) nằm trong diện bị ngừng giao dịch. VES là cổ phiếu bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/5/2011 với lý do năm 2010, VES lỗ 4,6 tỷ đồng và VES tiếp tục lỗ 6,92 tỷ đồng trong năm 2011.


Theo đại diện HOSE, tạm thời, HOSE mới đưa ra quyết định ngừng giao dịch với 2 DN này. Theo đó, VSG và VES phải có báo cáo giải trình cụ thể về nguyên nhân thua lỗ, giải pháp khắc phục. Dựa trên báo cáo của các DN, HOSE sẽ xem xét cho phép VSG và VES được giao dịch trở lại, nhưng dưới dạng bị kiểm soát sau khi công bố thông tin ra thị trường.Đại diện HOSE cho biết, sau khi các DN nộp báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, theo quy định, những DN nào bị thua lỗ 1 năm sẽ rơi vào diện bị kiểm soát và nếu lỗ 2 năm liên tiếp (2010 - 2011) thì sẽ bị tạm ngừng giao dịch, nặng hơn là hủy niêm yết nếu bị lỗ 3 năm liên tiếp. Do vậy, phải chờ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các DN gửi lên thì HOSE mới thống kê tên DN sẽ rơi vào diện tạm ngừng giao dịch hay hủy niêm yết. Đại diện cơ quan quản lý cũng cho biết, các cổ phiếu lỗ năm 2011 sẽ được xếp vào diện bị cảnh báo. Danh sách này sẽ sớm được công bố.


Theo thống kê sơ bộ, hiện có 2 DN niêm yết trên HOSE có kết quả kinh doanh lỗ 3 năm liên tiếp là CTCP Nhựa Tân Hóa (VKP) và CTCP Basa (BAS). Có 2 DN lỗ liên tiếp trong 2 năm 2009, 2010, nhưng sang năm 2011 thì có lãi là CTCP Hàng hải Hà Nội (MHC) và CTCP Hàng hải Sài Gòn (SHC).


Ngoài ra, tại HOSE, một số DN bị âm vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối 2011 gồm CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản - Cadovimex (CAD), CTCP Cà phê An Giang (AGC) và CTCP Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco (TRI).

… đến sàn HNXSở GDCK Hà Nội (HNX) cũng vừa chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) vào diện kiểm soát, kể từ ngày 26/3/2012 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất của QCC là âm (năm 2010, QCC lỗ hơn 1,4 tỷ đồng, năm 2011 lỗ hơn 2 tỷ đồng). QCC chỉ được ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.


Ngoài ra, tại HNX có 2 cổ phiếu đang tạm thời bị ngừng giao dịch là CTCP Vimesco Gas (VMG) và CTCK SME (SME). Các cổ phiếu có nguy cơ nằm vào diện kiểm soát, vì có 2 năm (2010 và 2011) thua lỗ là CTCP Viễn thông Thăng Long (TLC), CTCK TAS, CTCK BVS, CTCK SHS…CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSP) là công ty có kết quả kinh doanh 3 năm thua lỗ (năm 2009 Công ty đã lỗ 359,6 tỷ đồng; năm 2010 lỗ 781 triệu đồng và sang năm 2011, VSP tiếp tục lỗ 523,6 tỷ đồng). Chiếu theo Quy chế niêm yết và giao dịch tại HNX, VSP sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Hiện tại, HNX chưa đưa ra quyết định này, vì phải chờ báo cáo kiểm toán của VSP, song sẽ rất khó để “hô biến” khoản lỗ hơn 500 tỷ đồng của Công ty mẹ VSP thành lãi, nên khả năng VSP “lãnh án” hủy niêm yết là rất cao.Lãnh đạo Sở HNX cho biết, thực tế việc buộc DN phải hủy niêm yết hay tạm ngừng giao dịch thì đối tượng bị thiệt thòi nhất chính là các cổ đông, trong khi lỗi chính thuộc về DN. Nhiều DN khi niêm yết có nền tảng rất tốt, song vì nhiều lý do dẫn đến hoạt động kinh doanh thua lỗ. Cũng theo đại diện HNX, cùng là ghi nhận lỗ tại DN, nhưng cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh, có DN lỗ thật, nhưng cũng có DN lỗ là do trích lập dự phòng (như một số CTCK), nên ngoài quy định, Sở sẽ phải xin ý kiến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi đưa ra quyết định tạm ngừng giao dịch hay hủy niêm yết với DN lỗ.Tại Điểm 1.3 Điều 20 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007 quy định, hoạt động kinh doanh của tổ chức niêm yết bị thua lỗ trong hai (02) năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán sẽ bị tạm ngừng giao dịch.Căn cứ Điểm 2, Điều 20, và Điểm 1.1, Điều 19 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và công văn hướng dẫn số 811/UBCK-PTTT ngày 24/03/2011, SGDCK sẽ căn cứ báo cáo giải trình cụ thể về nguyên nhân thua lỗ, giải pháp khắc phục của doanh nghiệp và xem xét cho phép doanh nghiệp được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát sau khi công bố thông tin ra thị trường.Theo Hải Vân
ĐTCK


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Điểm mặt những cổ phiếu “cá biệt”

Sau trường hợp VSG bị ngừng giao dịch từ 27/3 do 2 năm lỗ liên tiếp, những cổ phiếu nào sẽ nằm trong nhóm cầm đèn đỏ?


Diem mat nhung co phieu “ca biet”


Sau truong hop VSG bi ngung giao dich tu 27/3 do 2 nam lo lien tiep, nhung co phieu nao se nam trong nhom cam den do?


Tu san HOSE...Trao doi voi DTCK, dai dien So GDCK TP. HCM (HOSE) cho biet, hien tai, ngoai CTCP Container Phia Nam (VSG) con co them co phieu cua CTCP Dau tu va xay dung dien Meca Vneco (VES) nam trong dien bi ngung giao dich. VES la co phieu bi HOSE dua vao dien canh bao ke tu ngay 6/5/2011 voi ly do nam 2010, VES lo 4,6 ty dong va VES tiep tuc lo 6,92 ty dong trong nam 2011.


Theo dai dien HOSE, tam thoi, HOSE moi dua ra quyet dinh ngung giao dich voi 2 DN nay. Theo do, VSG va VES phai co bao cao giai trinh cu the ve nguyen nhan thua lo, giai phap khac phuc. Dua tren bao cao cua cac DN, HOSE se xem xet cho phep VSG va VES duoc giao dich tro lai, nhung duoi dang bi kiem soat sau khi cong bo thong tin ra thi truong.Dai dien HOSE cho biet, sau khi cac DN nop bao cao tai chinh nam 2011 da kiem toan, theo quy dinh, nhung DN nao bi thua lo 1 nam se roi vao dien bi kiem soat va neu lo 2 nam lien tiep (2010 - 2011) thi se bi tam ngung giao dich, nang hon la huy niem yet neu bi lo 3 nam lien tiep. Do vay, phai cho bao cao tai chinh da kiem toan cua cac DN gui len thi HOSE moi thong ke ten DN se roi vao dien tam ngung giao dich hay huy niem yet. Dai dien co quan quan ly cung cho biet, cac co phieu lo nam 2011 se duoc xep vao dien bi canh bao. Danh sach nay se som duoc cong bo.


Theo thong ke so bo, hien co 2 DN niem yet tren HOSE co ket qua kinh doanh lo 3 nam lien tiep la CTCP Nhua Tan Hoa (VKP) va CTCP Basa (BAS). Co 2 DN lo lien tiep trong 2 nam 2009, 2010, nhung sang nam 2011 thi co lai la CTCP Hang hai Ha Noi (MHC) va CTCP Hang hai Sai Gon (SHC).


Ngoai ra, tai HOSE, mot so DN bi am von chu so huu tai thoi diem cuoi 2011 gom CTCP Che bien va Xuat nhap khau Thuy san - Cadovimex (CAD), CTCP Ca phe An Giang (AGC) va CTCP Nuoc giai khat Sai Gon - Tribeco (TRI).

… den san HNXSo GDCK Ha Noi (HNX) cung vua chinh thuc dua co phieu cua CTCP Xay lap va Phat trien dich vu Buu dien Quang Nam (QCC) vao dien kiem soat, ke tu ngay 26/3/2012 do loi nhuan sau thue tren bao cao tai chinh co kiem toan 2 nam gan nhat cua QCC la am (nam 2010, QCC lo hon 1,4 ty dong, nam 2011 lo hon 2 ty dong). QCC chi duoc ra khoi dien bi kiem soat sau khi Cong ty khac phuc tinh trang neu tren theo Quy che niem yet chung khoan cua So.


Ngoai ra, tai HNX co 2 co phieu dang tam thoi bi ngung giao dich la CTCP Vimesco Gas (VMG) va CTCK SME (SME). Cac co phieu co nguy co nam vao dien kiem soat, vi co 2 nam (2010 va 2011) thua lo la CTCP Vien thong Thang Long (TLC), CTCK TAS, CTCK BVS, CTCK SHS…CTCP Van tai bien va Bat dong san Viet Hai (VSP) la cong ty co ket qua kinh doanh 3 nam thua lo (nam 2009 Cong ty da lo 359,6 ty dong; nam 2010 lo 781 trieu dong va sang nam 2011, VSP tiep tuc lo 523,6 ty dong). Chieu theo Quy che niem yet va giao dich tai HNX, VSP se bi huy niem yet bat buoc. Hien tai, HNX chua dua ra quyet dinh nay, vi phai cho bao cao kiem toan cua VSP, song se rat kho de “ho bien” khoan lo hon 500 ty dong cua Cong ty me VSP thanh lai, nen kha nang VSP “lanh an” huy niem yet la rat cao.Lanh dao So HNX cho biet, thuc te viec buoc DN phai huy niem yet hay tam ngung giao dich thi doi tuong bi thiet thoi nhat chinh la cac co dong, trong khi loi chinh thuoc ve DN. Nhieu DN khi niem yet co nen tang rat tot, song vi nhieu ly do dan den hoat dong kinh doanh thua lo. Cung theo dai dien HNX, cung la ghi nhan lo tai DN, nhung can phai xem xet o nhieu khia canh, co DN lo that, nhung cung co DN lo la do trich lap du phong (nhu mot so CTCK), nen ngoai quy dinh, So se phai xin y kien tu Uy ban Chung khoan Nha nuoc truoc khi dua ra quyet dinh tam ngung giao dich hay huy niem yet voi DN lo.Tai Diem 1.3 Dieu 20 Quy che niem yet chung khoan tai So Giao dich chung khoan ban hanh kem Quyet dinh so 168/QD-SGDHCM ngay 7/12/2007 quy dinh, hoat dong kinh doanh cua to chuc niem yet bi thua lo trong hai (02) nam lien tiep can cu theo bao cao tai chinh nam da duoc kiem toan se bi tam ngung giao dich.Can cu Diem 2, Dieu 20, va Diem 1.1, Dieu 19 Quy che niem yet chung khoan tai So Giao dich chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh va cong van huong dan so 811/UBCK-PTTT ngay 24/03/2011, SGDCK se can cu bao cao giai trinh cu the ve nguyen nhan thua lo, giai phap khac phuc cua doanh nghiep va xem xet cho phep doanh nghiep duoc giao dich tro lai duoi dang bi kiem soat sau khi cong bo thong tin ra thi truong.Theo Hai Van
DTCK


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000