Nhà đầu tư: Đau lòng nhất là cổ tức bằng 0%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Một cổ đông có nhiều năm đầu tư trên thị trường chứng khoán đã phát biểu như thế trong đại hội cổ đông một công ty niêm yết trên HNX mới đây.
Nhà đầu tư: Đau lòng nhất là cổ tức bằng 0%

Khi đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nhà đầu tư kỳ vọng vào 2 nguồn lợi nhuận là cổ tức (dividend) và lợi nhuận chênh lệch tù việc bán cổ phiếu (capital gain). Tuy nhiên do thị trường chứng khoán suy giảm, giá cổ phiếu phần lớn giảm từ 40% - 60% trong năm 2011, khoản lợi nhuận từ chênh lệch giá hoàn toàn không có. Ngược lại tài khoản của nhà đầu tư đều suy giảm theo giá cổ phiếu. Do đó, trông đợi vào cổ tức là tâm lý của hầu hết các nhà đầu tư trong mùa đại hội cổ đông năm nay.

Đại hội cổ đông là nơi sẽ thông qua các kế hoạch trả cổ tức hàng năm bao gồm tỷ lệ chi trả, hình thức (bằng tiền hoặc cổ phiếu), thời gian chi trả. Đó là lý do khiến nhiều đại hội cổ đông năm nay nóng chuyện cổ tức.

“Nhà đầu tư thường không quan tâm đến các báo cáo được trình bày tại ĐHCĐ, điều mà chúng tôi quan tâm là tỷ lệ cổ tức được chia tỷ lệ bao nhiêu, hình thức thế  nào” – một nhà đầu tư phát biểu tại đại hội cổ đông một công ty chứng khoán.

Tuy nhiên không phải công ty nào cũng có lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông. Thống kê cho thấy có khoảng 100 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn có lợi nhuận âm trong năm 2011. Điều này có nghĩa là hàng vạn cổ đông của các công ty sẽ không có cơ hội nhận cổ tức.

Trong khi đó một số doanh nghiệp có lợi nhuận chỉ chi trả một tỷ lệ  cổ tức vừa phải và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư cho các năm sau hoặc để ‘dự phòng’ trong trường  hợp công ty bị lỗ trong các năm tới.

Tại đại hội cổ đông của VietinbankSC, Ông Đỗ Linh Phương, Tổng giám đốc công ty cho biết: chúng tôi có thể trả hết lợi nhuận cho cổ đông sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định nhưng điều này không mang lại lợi ích cho cổ đông trong dài hạn. Công ty cần nguồn lực để nắm bắt cơ hội trong năm 2012, đó chính là đồng vốn, nếu chi trả hết phần lợi nhuận vô hình chung tự làm giảm đi nguồn lực và sẽ không tận dụng được cơ hội.

Cũng theo ông Phương, các công ty lớn trên thế giới không thực hiện chính sách trả toàn bộ lợi nhuận làm ra cho cổ đông. Ví dụ như Microsoft dù thừa khả năng trả cổ tức nhưng trong một thời gian dài từ năm 1995 - 2000 công ty này đã không trả cổ tức cho cổ đông.

Ông Nguyễn Thạc Kim, Tổng giám đốc của Vinaconex 1, cho biết: Dự kiến năm 2012 công ty sẽ trả cổ tức 20% và giữ lại hơn 36 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối là để đề phòng năm 2012, năm 2013 kinh tế sẽ còn khó khăn, nếu tình hình quá khó khăn công ty sẽ trích lợi nhuận này để chia cho cổ đông.

Ngoài ra, nếu thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn kéo dài thì khả năng đến quý 3 năm 2012 VC1 có khả năng rơi vào tình trạng thiếu vốn đầu tư, do đó, khoản lợi nhuận này rất cần thiết để bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Trả cổ tức ở tỷ lệ cao hay thấp thực ra là bài toán cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn của các cổ đông. Một tỷ lệ cổ tức cao sẽ làm hài lòng nhà đầu tư đặc biệt trong bối cảnh giá cổ phiếu suy giảm, giúp họ tiếp tục gắn bó với công ty. Điều này còn làm tăng mức hấp dẫn của cổ phiếu trên thị trường. Nhưng giữ lại lợi nhuận chưa phân phối ở mức cao sẽ làm tăng sức mạnh tài chính của công ty, giảm khả năng vay nợ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh lãi suất cho vay cao như hiện nay.

An Huy

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhà đầu tư: Đau lòng nhất là cổ tức bằng 0%

Một cổ đông có nhiều năm đầu tư trên thị trường chứng khoán đã phát biểu như thế trong đại hội cổ đông một công ty niêm yết trên HNX mới đây.


Nha dau tu: Dau long nhat la co tuc bang 0%


Mot co dong co nhieu nam dau tu tren thi truong chung khoan da phat bieu nhu the trong dai hoi co dong mot cong ty niem yet tren HNX moi day.


Khi dau tu vao co phieu tren thi truong chung khoan nha dau tu ky vong vao 2 nguon loi nhuan la co tuc (dividend) va loi nhuan chenh lech tu viec ban co phieu (capital gain). Tuy nhien do thi truong chung khoan suy giam, gia co phieu phan lon giam tu 40% - 60% trong nam 2011, khoan loi nhuan tu chenh lech gia hoan toan khong co. Nguoc lai tai khoan cua nha dau tu deu suy giam theo gia co phieu. Do do, trong doi vao co tuc la tam ly cua hau het cac nha dau tu trong mua dai hoi co dong nam nay.

Dai hoi co dong la noi se thong qua cac ke hoach tra co tuc hang nam bao gom ty le chi tra, hinh thuc (bang tien hoac co phieu), thoi gian chi tra. Do la ly do khien nhieu dai hoi co dong nam nay nong chuyen co tuc.

“Nha dau tu thuong khong quan tam den cac bao cao duoc trinh bay tai DHCD, dieu ma chung toi quan tam la ty le co tuc duoc chia ty le bao nhieu, hinh thuc the  nao” – mot nha dau tu phat bieu tai dai hoi co dong mot cong ty chung khoan.

Tuy nhien khong phai cong ty nao cung co loi nhuan de chi tra co tuc cho co dong. Thong ke cho thay co khoang 100 doanh nghiep niem yet tren hai san co loi nhuan am trong nam 2011. Dieu nay co nghia la hang van co dong cua cac cong ty se khong co co hoi nhan co tuc.

Trong khi do mot so doanh nghiep co loi nhuan chi chi tra mot ty le  co tuc vua phai va giu lai loi nhuan de tai dau tu cho cac nam sau hoac de ‘du phong’ trong truong  hop cong ty bi lo trong cac nam toi.

Tai dai hoi co dong cua VietinbankSC, Ong Do Linh Phuong, Tong giam doc cong ty cho biet: chung toi co the tra het loi nhuan cho co dong sau khi da trich lap cac quy theo quy dinh nhung dieu nay khong mang lai loi ich cho co dong trong dai han. Cong ty can nguon luc de nam bat co hoi trong nam 2012, do chinh la dong von, neu chi tra het phan loi nhuan vo hinh chung tu lam giam di nguon luc va se khong tan dung duoc co hoi.

Cung theo ong Phuong, cac cong ty lon tren the gioi khong thuc hien chinh sach tra toan bo loi nhuan lam ra cho co dong. Vi du nhu Microsoft du thua kha nang tra co tuc nhung trong mot thoi gian dai tu nam 1995 - 2000 cong ty nay da khong tra co tuc cho co dong.

Ong Nguyen Thac Kim, Tong giam doc cua Vinaconex 1, cho biet: Du kien nam 2012 cong ty se tra co tuc 20% va giu lai hon 36 ty dong loi nhuan chua phan phoi la de de phong nam 2012, nam 2013 kinh te se con kho khan, neu tinh hinh qua kho khan cong ty se trich loi nhuan nay de chia cho co dong.

Ngoai ra, neu thi truong bat dong san tiep tuc kho khan keo dai thi kha nang den quy 3 nam 2012 VC1 co kha nang roi vao tinh trang thieu von dau tu, do do, khoan loi nhuan nay rat can thiet de bo sung vao von luu dong cua cong ty.

Tra co tuc o ty le cao hay thap thuc ra la bai toan can bang giua loi ich ngan han va loi ich dai han cua cac co dong. Mot ty le co tuc cao se lam hai long nha dau tu dac biet trong boi canh gia co phieu suy giam, giup ho tiep tuc gan bo voi cong ty. Dieu nay con lam tang muc hap dan cua co phieu tren thi truong. Nhung giu lai loi nhuan chua phan phoi o muc cao se lam tang suc manh tai chinh cua cong ty, giam kha nang vay no. Dieu nay dac biet co y nghia trong boi canh lai suat cho vay cao nhu hien nay.

An Huy

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000