Muốn có ông lớn “chống lưng”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngoài hỗ trợ tài chính, các ông lớn tạo ra nhiều giá trị vô hình, vì thế không ít DN luôn sẵn tư tưởng muốn có ông lớn “chống lưng”.
Muốn có ông lớn “chống lưng”

Hai đợt phát hành của Tổng CTCP Vinaconex (VCG) và Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVX) tạm coi là thành công gần đây đều có sự hỗ trợ đắc lực từ các cổ đông lớn là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Ngoài hỗ trợ về nguồn lực tài chính khi cần thiết, những cổ đông như vậy tạo ra nhiều giá trị vô hình với doanh nghiệp, vì thế không ít doanh nghiệp luôn sẵn tư tưởng muốn có ông lớn “chống lưng”.

Theo Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVX), đợt phát hành tăng vốn điều lệ của tổng công ty này thực hiện được nhờ có sự hỗ trợ rất lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cụ thể, trong 125 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của PVX chỉ có 9.609 cổ phiếu được đăng ký mua; 12,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên không có ai đăng ký mua; 100 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược không phân phối được cổ phiếu nào. Tổng số cổ phiếu còn lại sau đợt chào bán là 137.490.391 cổ phiếu.

Khi các cổ đông khác từ chối mua cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị có liên quan với ngành dầu khí đã quyết định mua vào số lượng lớn với giá 10.000 đồng/CP, trong đó, PVN mua 110 triệu cổ phiếu, Ngân hàng TMCP Đại Dương mua 4.090.391 cổ phiếu. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Xây dựng Đông Thành mua 15 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư và Vật liệu PVV mua 8,4 triệu cổ phiếu. Kết thúc đợt chào bán, PVX thu được 1.375 tỷ đồng. Cộng thêm số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho năm 2010 theo tỷ lệ 5%, vốn điều lệ của PVX tăng từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng. Hiện, trong cơ cấu cổ đông của PVX, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 53,25%, cổ đông nước ngoài sở hữu có 18.028.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,51%.

Khi cổ phiếu PVX giảm xuống dưới mệnh giá, nguy cơ đợt phát hành thất bại, ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT của PVX vẫn tự tin cho hay, nếu các cổ đông hiện hữu từ chối mua cổ phần, Tập đoàn Dầu khí sẽ mua và hỗ trợ PVX như trước đây đã từng làm. Có ông lớn là PVN đứng sau sẽ hỗ trợ cho PVX rất nhiều trong sản xuất kinh doanh. Chính vì lẽ đó, mặc dù PVN chủ trương sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PVX xuống 20% nhưng lãnh đạo PVX vẫn muốn PVN nắm quyền chi phối tại DN, cả về nhân sự cấp cao, thương hiệu và sản xuất kinh doanh. Nội dung này đã được Tổng công ty đưa ra xin ý kiến cổ đông để sửa đổi điều lệ doanh nghiệp tại cuộc họp ĐHCĐ năm ngoái. Lợi ích của việc có “ông lớn” chống lưng không thể phủ nhận, vì thế, rất nhiều cổ đông tổ chức là các quỹ đầu tư vốn rành rẽ về luật, sau khi suy nghĩ đã giơ phiếu biểu quyết thông qua.

Trước đó, đợt phát hành của Vinaconex (VCG) nếu không có sự tham gia của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước SCIC và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ không thể hoàn thành do cổ phiếu rơi xuống dưới mệnh giá. Nhờ 2 tên tuổi trên, VCG đã phân phối thành công 141,71 triệu cổ phiếu, tương đương 70,86% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành. Hiện SCIC nắm 255,25 triệu cổ phiếu, tương đương 57,79% vốn điều lệ của VCG, Viettel nắm giữ 94,01 triệu cổ phiếu, tương đương 21,28% vốn VCG. Trước đợt phát hành, SCIC đã liệt kê nhiều vấn đề cần chấn chỉnh của VCG, trong đó, nổi bật là khả năng bất lợi về dòng tiền. Một lãnh đạo của SCIC cho hay, biết là doanh nghiệp “căng” song các cổ đông lớn phải ngồi lại, thống nhất hỗ trợ để DN vượt qua giai đoạn khó khăn.

Việc có ông lớn “chống lưng” quan trọng đến nỗi một số đơn vị thành viên của ngành than sau một thời gian tự chèo lái đã quyết tâm xin về dưới bóng của Tập đoàn. CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin (V-Itasco) xin ý kiến cổ đông để bổ sung điều lệ Công ty giữ quyền chi phối của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam dù tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại doanh nghiệp này chỉ có 36%. Nhiều công ty họ HUD đang thực hiện tăng vốn cũng nhất nhất muốn Tập đoàn giữ quyền chi phối, dù có hoặc không tham gia các đợt tăng vốn của họ.

Xu hướng muốn có ông lớn chống lưng càng phổ biến ở giai đoạn kinh tế khó khăn, khi nhiều doanh nghiệp nhỏ khó chống đỡ với những thách thức và cạnh tranh trên thương trường. Việc duy trì quyền chi phối của các tập đoàn, tổng công ty lớn tại các đơn vị thành viên do ĐHCĐ của các doanh nghiệp quyết định. Điều đáng nói là xu hướng này có thể tạo ra những độc quyền ngành và mối quan hệ khép kín, trong nhiều trường hợp có thể phương hại lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, thay đổi cung cách quản trị doanh nghiệp, một trong những đích lớn nhất của việc cổ phần hóa và giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại các công ty cổ phần cũng khó có thể đạt như kỳ vọng ban đầu.

Theo Anh ViệtĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Muốn có ông lớn “chống lưng”

Ngoài hỗ trợ tài chính, các ông lớn tạo ra nhiều giá trị vô hình, vì thế không ít DN luôn sẵn tư tưởng muốn có ông lớn “chống lưng”.


Muon co ong lon “chong lung”


Ngoai ho tro tai chinh, cac ong lon tao ra nhieu gia tri vo hinh, vi the khong it DN luon san tu tuong muon co ong lon “chong lung”.


Hai dot phat hanh cua Tong CTCP Vinaconex (VCG) va Tong CTCP Xay lap Dau khi (PVX) tam coi la thanh cong gan day deu co su ho tro dac luc tu cac co dong lon la cac tap doan, tong cong ty nha nuoc. Ngoai ho tro ve nguon luc tai chinh khi can thiet, nhung co dong nhu vay tao ra nhieu gia tri vo hinh voi doanh nghiep, vi the khong it doanh nghiep luon san tu tuong muon co ong lon “chong lung”.

Theo Tong CTCP Xay lap Dau khi (PVX), dot phat hanh tang von dieu le cua tong cong ty nay thuc hien duoc nho co su ho tro rat lon cua Tap doan Dau khi Viet Nam. Cu the, trong 125 trieu co phieu chao ban cho co dong hien huu cua PVX chi co 9.609 co phieu duoc dang ky mua; 12,5 trieu co phieu chao ban cho can bo cong nhan vien khong co ai dang ky mua; 100 trieu co phieu chao ban cho co dong chien luoc khong phan phoi duoc co phieu nao. Tong so co phieu con lai sau dot chao ban la 137.490.391 co phieu.

Khi cac co dong khac tu choi mua co phan, Tap doan Dau khi Viet Nam va mot so don vi co lien quan voi nganh dau khi da quyet dinh mua vao so luong lon voi gia 10.000 dong/CP, trong do, PVN mua 110 trieu co phieu, Ngan hang TMCP Dai Duong mua 4.090.391 co phieu. Cong ty TNHH Xuat nhap khau Xay dung Dong Thanh mua 15 trieu co phieu, CTCP Dau tu va Vat lieu PVV mua 8,4 trieu co phieu. Ket thuc dot chao ban, PVX thu duoc 1.375 ty dong. Cong them so co phieu phat hanh them de tra co tuc cho nam 2010 theo ty le 5%, von dieu le cua PVX tang tu 2.500 ty dong len 4.000 ty dong. Hien, trong co cau co dong cua PVX, von nha nuoc chiem ty le 53,25%, co dong nuoc ngoai so huu co 18.028.356 co phan, chiem ty le 4,51%.

Khi co phieu PVX giam xuong duoi menh gia, nguy co dot phat hanh that bai, ong Trinh Xuan Thanh, Chu tich HDQT cua PVX van tu tin cho hay, neu cac co dong hien huu tu choi mua co phan, Tap doan Dau khi se mua va ho tro PVX nhu truoc day da tung lam. Co ong lon la PVN dung sau se ho tro cho PVX rat nhieu trong san xuat kinh doanh. Chinh vi le do, mac du PVN chu truong se giam ty le so huu tai PVX xuong 20% nhung lanh dao PVX van muon PVN nam quyen chi phoi tai DN, ca ve nhan su cap cao, thuong hieu va san xuat kinh doanh. Noi dung nay da duoc Tong cong ty dua ra xin y kien co dong de sua doi dieu le doanh nghiep tai cuoc hop DHCD nam ngoai. Loi ich cua viec co “ong lon” chong lung khong the phu nhan, vi the, rat nhieu co dong to chuc la cac quy dau tu von ranh re ve luat, sau khi suy nghi da gio phieu bieu quyet thong qua.

Truoc do, dot phat hanh cua Vinaconex (VCG) neu khong co su tham gia cua Tong cong ty Dau tu kinh doanh von nha nuoc SCIC va Tap doan Vien thong Quan doi (Viettel) se khong the hoan thanh do co phieu roi xuong duoi menh gia. Nho 2 ten tuoi tren, VCG da phan phoi thanh cong 141,71 trieu co phieu, tuong duong 70,86% tong so co phieu dang ky phat hanh. Hien SCIC nam 255,25 trieu co phieu, tuong duong 57,79% von dieu le cua VCG, Viettel nam giu 94,01 trieu co phieu, tuong duong 21,28% von VCG. Truoc dot phat hanh, SCIC da liet ke nhieu van de can chan chinh cua VCG, trong do, noi bat la kha nang bat loi ve dong tien. Mot lanh dao cua SCIC cho hay, biet la doanh nghiep “cang” song cac co dong lon phai ngoi lai, thong nhat ho tro de DN vuot qua giai doan kho khan.

Viec co ong lon “chong lung” quan trong den noi mot so don vi thanh vien cua nganh than sau mot thoi gian tu cheo lai da quyet tam xin ve duoi bong cua Tap doan. CTCP Dau tu thuong mai va dich vu Vinacomin (V-Itasco) xin y kien co dong de bo sung dieu le Cong ty giu quyen chi phoi cua Tap doan Than Khoang san Viet Nam du ty le so huu cua Tap doan tai doanh nghiep nay chi co 36%. Nhieu cong ty ho HUD dang thuc hien tang von cung nhat nhat muon Tap doan giu quyen chi phoi, du co hoac khong tham gia cac dot tang von cua ho.

Xu huong muon co ong lon chong lung cang pho bien o giai doan kinh te kho khan, khi nhieu doanh nghiep nho kho chong do voi nhung thach thuc va canh tranh tren thuong truong. Viec duy tri quyen chi phoi cua cac tap doan, tong cong ty lon tai cac don vi thanh vien do DHCD cua cac doanh nghiep quyet dinh. Dieu dang noi la xu huong nay co the tao ra nhung doc quyen nganh va moi quan he khep kin, trong nhieu truong hop co the phuong hai loi ich cua cac co dong nho le. Ben canh do, thay doi cung cach quan tri doanh nghiep, mot trong nhung dich lon nhat cua viec co phan hoa va giam ty le so huu nha nuoc tai cac cong ty co phan cung kho co the dat nhu ky vong ban dau.

Theo Anh VietDTCK

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000