Trà lục an qua phiến hộp 50g

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
240.000₫

Lục An Qua Phiến (六安瓜片) là loại ( lục trà) Xuất xứ vùng Lục An, tỉnh An Huy. Là một trong những " Thệp Đại Danh Trà" nổi tiếng của Trung Quốc. 

Hộp thiếc 50gr

Xuất xứ: An Huy - Trung QuốcTừ trước tới nay, thói quen uống trà đã lưu hành trên 100 quốc gia và các vùng đất khác nhau trên thế giới. Sản phẩm từ lá trà có rất nhiều, dựa trên đặc tính của từng loại trà, có thể chia ra làm năm loại: trà xanh, hồng trà, trà Ô Long, hoa trà, và cuối cùng là trà ép.


Trong các loại trà trên lại được chia ra làm các tiểu loại trà nhỏ hơn rất nổi tiếng.


Trà xanh có các loại như: trà Long Tỉnh của Tây Hồ Hàng Châu, trà Bích La Xuân của Thái Hồ Giang Tô, trà Hoàng Sơn Mao Đài của Hoàng Sơn tỉnh An Huy, trà Lục An Qua Phiến của Lục An tỉnh An Huy, trà Tín Dương Mao Tiêm của Tín Dương tỉnh Hồ Nam. Hồng trà có các loại trà nổi tiếng như trà Chấn Hồng của Vân Nam.


Trà Ô Long bao gồm: Trà Di Nham của Phúc Kiến, trà Thiết Quan Âm của Phúc Kiến, trà Ô Long của Đài Loan.


Trà hoa gồm: Trà ướp hoa nhài của Phúc Châu, trà hoa nhài của Hàng Châu và trà hoa nhài của Tô Châu.


Trà ép bao gồm: trà Phổ Nhĩ của huyện Tư mão tỉnh Vân Nam và Tây Song Bản Nạp, Lục bảo trà của Quảng Tây. Lục An Qua Phiến (六安瓜片) nằm trong Top Thập đại danh trà Trung Quốc.  Thập đại danh trà là một danh sách gồm 10 loại 


trà được coi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc.


 Trà Long Tỉnh(龙井茶)
  Trà Long Tỉnh thuộc loại trà xanh 
  Xut x vùng Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang.


 2 Trà thiết Quan Âm (铁观音)
 Trà thiết Quan Âm thuộc loại trà O Long
 Xut x vùng An Khê, tỉnh Phúc Kiến.


 3.Trà Phổ Nhĩ (云南普洱)
  Trà Phổ Nhĩ Xut x vùng Tư Mao, Vân Nam.


 Trà Đại Hồng Bào (武夷大紅袍)
   Trà Đại Hồng Bào Xut x vùng Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến.

 5 Trà Bích Loa Xuân (碧螺春)
   Bích Loa Xuân trà thuộc loại trà xanh, Xut x vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.

 6 Hoàng Sơn Mao Phong (黃山毛峰)
   Mao phong trà Xut x vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.

 7 Quân Sơn Ngân Châm (君山银針)
   Ngân châm trà Xut x vùng Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam.


 8 Kỳ Môn Hồng Trà (
祁門紅茶)
   Kỳ Môn hồng trà Xut x vùng Kỳ Môn, tỉnh An Huy.


 9 Lục An Qua Phiến (
六安瓜片)
   Lục An Qua Phiến trà Xut x vùng Lục An, tỉnh An Huy.


10 Bạch Hào Ngân Châm (白毫银针)
   Bạch Hào Ngân Châm trà Xut x  tỉnh Phúc Kiến.


la


lala54
Cập nhật: 26/02/2018 - 14:27Tình trạng: Mới
Bảo hành: Không cóNguồn gốc: Hàng công ty
Hãng sản xuất: Đang cập nhậtDạng thành phẩm: Hộp
Xuất xứ: Trung Quốc

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Trà lục an qua phiến hộp 50g Trà lục an qua phiến hộp 50g Product description: Trà lục an qua phiến hộp 50g -

Lục An Qua Phiến (六安瓜片) là loại ( lục trà) Xuất xứ vùng Lục An, tỉnh An Huy. Là một trong những " Thệp Đại Danh Trà" nổi tiếng của Trung Quốc. 

Hộp thiếc 50gr

Xuất xứ: An Huy - Trung QuốcTừ trước tới nay, thói quen uống trà đã lưu hành trên 100 quốc gia và các vùng đất khác nhau trên thế giới. Sản phẩm từ lá trà có rất nhiều, dựa trên đặc tính của từng loại trà, có thể chia ra làm năm loại: trà xanh, hồng trà, trà Ô Long, hoa trà, và cuối cùng là trà ép.


Trong các loại trà trên lại được chia ra làm các tiểu loại trà nhỏ hơn rất nổi tiếng.


Trà xanh có các loại như: trà Long Tỉnh của Tây Hồ Hàng Châu, trà Bích La Xuân của Thái Hồ Giang Tô, trà Hoàng Sơn Mao Đài của Hoàng Sơn tỉnh An Huy, trà Lục An Qua Phiến của Lục An tỉnh An Huy, trà Tín Dương Mao Tiêm của Tín Dương tỉnh Hồ Nam. Hồng trà có các loại trà nổi tiếng như trà Chấn Hồng của Vân Nam.


Trà Ô Long bao gồm: Trà Di Nham của Phúc Kiến, trà Thiết Quan Âm của Phúc Kiến, trà Ô Long của Đài Loan.


Trà hoa gồm: Trà ướp hoa nhài của Phúc Châu, trà hoa nhài của Hàng Châu và trà hoa nhài của Tô Châu.


Trà ép bao gồm: trà Phổ Nhĩ của huyện Tư mão tỉnh Vân Nam và Tây Song Bản Nạp, Lục bảo trà của Quảng Tây. Lục An Qua Phiến (六安瓜片) nằm trong Top Thập đại danh trà Trung Quốc.  Thập đại danh trà là một danh sách gồm 10 loại 


trà được coi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc.


 Trà Long Tỉnh(龙井茶)
  Trà Long Tỉnh thuộc loại trà xanh 
  Xut x vùng Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang.


 2 Trà thiết Quan Âm (铁观音)
 Trà thiết Quan Âm thuộc loại trà O Long
 Xut x vùng An Khê, tỉnh Phúc Kiến.


 3.Trà Phổ Nhĩ (云南普洱)
  Trà Phổ Nhĩ Xut x vùng Tư Mao, Vân Nam.


 Trà Đại Hồng Bào (武夷大紅袍)
   Trà Đại Hồng Bào Xut x vùng Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến.

 5 Trà Bích Loa Xuân (碧螺春)
   Bích Loa Xuân trà thuộc loại trà xanh, Xut x vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.

 6 Hoàng Sơn Mao Phong (黃山毛峰)
   Mao phong trà Xut x vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.

 7 Quân Sơn Ngân Châm (君山银針)
   Ngân châm trà Xut x vùng Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam.


 8 Kỳ Môn Hồng Trà (
祁門紅茶)
   Kỳ Môn hồng trà Xut x vùng Kỳ Môn, tỉnh An Huy.


 9 Lục An Qua Phiến (
六安瓜片)
   Lục An Qua Phiến trà Xut x vùng Lục An, tỉnh An Huy.


10 Bạch Hào Ngân Châm (白毫银针)
   Bạch Hào Ngân Châm trà Xut x  tỉnh Phúc Kiến.


la


lala54
CanMuaBan 150429


Tra luc an qua phien hop 50g


Luc An Qua Phien (六安瓜片) la loai ( luc tra) Xuat xu vung Luc An, tinh An Huy. La mot trong nhung " Thep Dai Danh Tra" noi tieng cua Trung Quoc. 

Hop thiec 50gr

Xuat xu: An Huy - Trung QuocTu truoc toi nay, thoi quen uong tra da luu hanh tren 100 quoc gia va cac vung dat khac nhau tren the gioi. San pham tu la tra co rat nhieu, dua tren dac tinh cua tung loai tra, co the chia ra lam nam loai: tra xanh, hong tra, tra O Long, hoa tra, va cuoi cung la tra ep.


Trong cac loai tra tren lai duoc chia ra lam cac tieu loai tra nho hon rat noi tieng.


Tra xanh co cac loai nhu: tra Long Tinh cua Tay Ho Hang Chau, tra Bich La Xuan cua Thai Ho Giang To, tra Hoang Son Mao Dai cua Hoang Son tinh An Huy, tra Luc An Qua Phien cua Luc An tinh An Huy, tra Tin Duong Mao Tiem cua Tin Duong tinh Ho Nam. Hong tra co cac loai tra noi tieng nhu tra Chan Hong cua Van Nam.


Tra O Long bao gom: Tra Di Nham cua Phuc Kien, tra Thiet Quan Am cua Phuc Kien, tra O Long cua Dai Loan.


Tra hoa gom: Tra uop hoa nhai cua Phuc Chau, tra hoa nhai cua Hang Chau va tra hoa nhai cua To Chau.


Tra ep bao gom: tra Pho Nhi cua huyen Tu mao tinh Van Nam va Tay Song Ban Nap, Luc bao tra cua Quang Tay. Luc An Qua Phien (六安瓜片) nam trong Top Thap dai danh tra Trung Quoc.  Thap dai danh tra la mot danh sach gom 10 loai 


tra duoc coi la noi tieng nhat cua Trung Quoc.


 Tra Long Tinh(龙井茶)
  Tra Long Tinh thuoc loai tra xanh 
  Xuat xu vung Tay Ho, tinh Chiet Giang.


 2 Tra thiet Quan Am (铁观音)
 Tra thiet Quan Am thuoc loai tra O Long
 Xuat xu vung An Khe, tinh Phuc Kien.


 3.Tra Pho Nhi (云南普洱)
  Tra Pho Nhi Xuat xu vung Tu Mao, Van Nam.


 Tra Dai Hong Bao (武夷大紅袍)
   Tra Dai Hong Bao Xuat xu vung Vu Di Son, tinh Phuc Kien.

 5 Tra Bich Loa Xuan (碧螺春)
   Bich Loa Xuan tra thuoc loai tra xanh, Xuat xu vung Thai Ho, tinh Giang To.

 6 Hoang Son Mao Phong (黃山毛峰)
   Mao phong tra Xuat xu vung Hoang Son, tinh An Huy.

 7 Quan Son Ngan Cham (君山银針)
   Ngan cham tra Xuat xu vung Quan Son, tinh Ho Nam.


 8 Ky Mon Hong Tra (
祁門紅茶)
   Ky Mon hong tra Xuat xu vung Ky Mon, tinh An Huy.


 9 Luc An Qua Phien (
六安瓜片)
   Luc An Qua Phien tra Xuat xu vung Luc An, tinh An Huy.


10 Bach Hao Ngan Cham (白毫银针)
   Bach Hao Ngan Cham tra Xuat xu  tinh Phuc Kien.


la


lala54
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000